Emergency Medicine and Disaster Medicine I–V
Subject Emergency Medicine and Disaster Medicine I–V (EMDM I-V)
Guarantee plk. gšt. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Emergency Medicine and Disaster Medicine I–V (1/2)
Emergency Medicine and Disaster Medicine I–V (2/3)
Emergency Medicine and Disaster Medicine I–V (2/4)
Emergency Medicine and Disaster Medicine I–V (3/5)
Emergency Medicine and Disaster Medicine I–V (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to emergency medicine, history and development of Emergency Medical Service (EMS), EMS concept 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current status of the EMS, organization of pre-hospital care (PHC), dispatch groups and crews of EMS including a doctor in crew 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMS dispatch center, emergency admissions in hospitals 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic legal regulations, notices and rules 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Survival chain, casualty triage, definition of disaster medicine, mass casualties 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devices and aids used in pre-hospital care, documentation 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipment used in pre-hospital care (ambjulances, helicopters, radiocommunication) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primary assessment by ABCDE 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secondary assessment by ABCDE 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BULÍKOVÁ, T. Medicína katastrof. 1. vydání Martin: Osveta, 2011, 392s.
ČESKO. Vyhláška 55/2011 Sb. O činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
ČESKO. Zákon 374/2011 Sb O Zdravotnické záchranné službě
ČESKO. Vyhláška 240/2012 Sb. prováděcí vyhláška zákonem o ZZS
DOBIÁŠ, V. Klinická propedeutika v urgentní medicíně. Praha: Grada Publishing, 2013
KNOR, Jiří a Jiří MÁLEK. Farmakoterapie urgentních stavů. 2. doplněné a rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2016
REMEŠ, R., TRNOVSKÁ, S. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada 2013
ŠTĚTINA, J. a kol. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách, Praha: Grada 2014

Doporučená:
BULÍKOVÁ, Táňa. EKG pro záchranáře nekardiology. Praha: Grada Publishing, 2015
DOBIÁŠ, Viliam, Táňa BULÍKOVÁ a Peter HERMAN. Prednemocničná urgentná medicína. 2., dopl.
FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK, ed. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2015
MIXA, Vladimír, Pavel HEINIGE a Václav VOBRUBA. Dětská přednemocniční a urgentní péče. Praha: Mladá Fronta, 2017

Splnění povinné 85% aktivní účasti na praktických cvičeních

Splnění povinné 80% aktivní docházky na přednáškách

Splnění ústní/písemné zkoušky

Splnění požadovaných praktických výkonů