Urgentní medicína a medicína katastrof I–V
Název předmětu Urgentní medicína a medicína katastrof I–V (UM I-V)
Garant plk. gšt. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA
Katedra Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Urgentní medicína a medicína katastrof I–V (1/2)
Urgentní medicína a medicína katastrof I–V (2/3)
Urgentní medicína a medicína katastrof I–V (2/4)
Urgentní medicína a medicína katastrof I–V (3/5)
Urgentní medicína a medicína katastrof I–V (3/6)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 2/3
Počet týdnů 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Neodkladná resuscitace, definice, terminologie, základní pojmy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní neodkladná resuscitace dospělých 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní neodkladná resuscitace dětí 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozšířená neodkladná resuscitace dětí 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resuscitace novorozenců 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifické stavy v KPR, traumatická zástava oběhu 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomůcky a léky používané v KPR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportní, fixační a vyprošťovací pomůcky 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dokumentace v PNP 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vybavení vozidla ZZS 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nácvik neodkladné resuscitace 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BULÍKOVÁ, T. Medicína katastrof. 1. vydání Martin: Osveta, 2011, 392s.
ČESKO. Vyhláška 55/2011 Sb. O činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
ČESKO. Zákon 374/2011 Sb O Zdravotnické záchranné službě
ČESKO. Vyhláška 240/2012 Sb. prováděcí vyhláška zákonem o ZZS
DOBIÁŠ, V. Klinická propedeutika v urgentní medicíně. Praha: Grada Publishing, 2013
KNOR, Jiří a Jiří MÁLEK. Farmakoterapie urgentních stavů. 2. doplněné a rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2016
REMEŠ, R., TRNOVSKÁ, S. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada 2013
ŠTĚTINA, J. a kol. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách, Praha: Grada 2014

Doporučená:
BULÍKOVÁ, Táňa. EKG pro záchranáře nekardiology. Praha: Grada Publishing, 2015
DOBIÁŠ, Viliam, Táňa BULÍKOVÁ a Peter HERMAN. Prednemocničná urgentná medicína. 2., dopl.
FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK, ed. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2015
MIXA, Vladimír, Pavel HEINIGE a Václav VOBRUBA. Dětská přednemocniční a urgentní péče. Praha: Mladá Fronta, 2017

Splnění povinné 85% aktivní účasti na praktických cvičeních

Splnění povinné 80% aktivní docházky na přednáškách

Splnění ústní/písemné zkoušky

Splnění požadovaných praktických výkonů