Leadership LEADER-3-BP
Subject Leadership (LEADER)
Guarantee doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.
Department Department of Leadership
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Leadership in Organization 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizational Culture & Employee Behaviour 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality of Leader: A Person of Character in team 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leader Competencies 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethical Leadership 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leader's Communication Competencies 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team, Building and Methods of Leading Others 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Communication 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social relationships in team 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevention of risky Behaviour in team 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology of Leadership 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presentation of Case Study 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994, 292 s., kap. 1-7.
BELZ, Horst, SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80- 262-0846-4.
EVANGELU, Jaroslava Ester; SALIGER, Radomír. Manažerská komunikace a prezentace. Učebnice. Brno: Univerzita obrany, 2011, 129 s. ISBN 978-80-7231-838-4.
KELLER, Jan. Úvod do sociologie: Studijní texty. 4. rozšířené vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. ISBN 80-85850-25-7.
LEWIS, David. Tajná řeč těla. Praha: EAST Publishing, 1998, 229 s. ISBN 80-7219-004-0.
LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-2951-0.
PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0403-X.
ŘÍČAN, Pavel. Psychologie (příručka pro studenty). Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0532-6.
STEGHAUF, Slavomír. Vůdcovství. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3506-1.
NEKVAPILOVÁ, Ivana. Podstata sociální komunikace. Text pro distanční vzdělávání. Vyškov: VVŠ PV, 2003, 63 s. ISBN 80-7231-100-X.
<p>Studijní materiály pro Leadership u FVL SP 2019 v aplikaci moodle, část sociologie:  <a href="https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=1740">https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=1740</a></p>
<p>STEIGAUF, Slavomír. <em>Vůdcovství, aneb, Co vás na Harvardu nenaučí</em>. Praha: Grada, 2011. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3506-1.</p>
<p>NOVOTNÁ, Eliška. <em>Základy sociologie</em>. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2396-9.</p>
<p>NEKVAPILOVÁ, Ivana, ĎURIŠ, Jaromír, FEDORKOVÁ, Jolana, MACHÁČKOVÁ, Pavla, MIKULKA, Zdeněk, POSPÍŠIL, Roman, ZEZULA, Jan. <em>Úvod do vojenského leadershipu. </em>[učebnice]. Brno: Univerzita obrany, 2018, 125 s. ISBN 978-80-7582-078-5.</p>
<p>JAROŠOVÁ, Eva, Daniela PAUKNEROVÁ a Hana LORENCOVÁ. <em>Nové trendy v leadershipu: koncepce, výzkumy, aplikace</em>. Praha: Management Press, 2016. ISBN 9788072614790.</p>
<p>HODNÝ, Jiří. <em>Vybrané kapitoly ze sociologie</em>: studijní text. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020. ISBN 978-80-7582-113-3.</p>
<p>ARMSTRONG,M.,STEPHENS, Tina. <em>Management a leadership</em>. Praha: Grada Publishing, 2008.268s.ISBN 80-247-2177-4.</p>

Doporučená:
BEDRNOVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-169-0.
HUBER, Wolfgang. Etika: základní otázky života. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-642-0.
MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4221-2.
NOVOTNÁ, Eliška. Základy sociologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2396-9.
PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA, 2014. Andragogický slovník. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4748-4.
<p>URBAN, Lukáš. <em>Sociologie trochu jinak</em>. 2. rozšířené vyd. Praha: GRADA Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3562-7.</p>
<p>RMO č. 56/2015 Primární prevence RCH personálu rezortu MO a RMO 56/2015 ve znění pozdějších změn.</p>
<p>PLAMÍNEK, J. <em>Vedení lidí, týmů a firem</em>. Praktický atlas managementu. Praha: Grada Publishing, 2002. 151s. ISBN 80-247-0403-X.</p>
<p>KELLER, Jan. <em>Úvod do sociologie</em>. 4. rozšíř. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. Studijní texty, č. 2. ISBN 80-85850-25-7.</p>
<p>DRUCKER, P., F. <em>Efektivní vedoucí</em> (2. vydání). Management Press, Praha 2008. 205 s. ISBN 978-80-7261-189-8</p>
<p>CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. <em>Management a organizační chování</em>. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2010. Expert. ISBN 978-80-247-3348-7.</p>

 Zápočet – Prezentace a obhajoba případové studie (5s.)