Fundamentals of Law ZP-3-BP
Subject Fundamentals of Law (FUL)
Guarantee Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 5
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to Law Theory I. Basic terms, sources, system. 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to Law Theory II. Legal Relationships. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to Law Theory III. Legal Interpretation and Argumentation. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to Private Law. 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constitutional Foundations of the Czech Republic. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human Rights Protection. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamentals of Public International Law. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamentals of European Union Law. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamentals of Substantive Criminal Law. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of Criminal Procedural Law. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of Offense Law. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal Information Systems. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Final Exercise. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
SKORUŠA, Leopold, Radim VIČAR, Tomáš ZBOŘIL a Ondřej HORÁK. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva: studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2015, 172 stran. ISBN 978-80-7231-447-8.

Doporučená:
FILIP, Jan. Ústavní právo: učební text pro bakalářské studium. 4., aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 167 s. ISBN 9788021078451
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-49-3.
MÁRTON, Michal a Barbora GONSIOROVÁ. Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi. Praha: Leges, 2017. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-200-4.
JEMELKA, Luboš. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-666-1.

Zápočet – aktivní účast na cvičeních, prezentace, průběžné testy, návštěva soudního jednání.

Zkouška – písemná.