Pracovní právo a právo služebního poměru PPP-3-BP
Název předmětu Pracovní právo a právo služebního poměru (PPP)
Garant Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
Katedra Katedra řízení zdrojů
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Pracovní právo a právo služebního poměru (2/3)
Pracovní právo a právo služebního poměru (3/4)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 4
Dop. roč./sem. 2/3
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do předmětu. Pojetí pracovního práva. Kolektivní a individuální pracovní právo. Prameny pracovního práva. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní zásady a funkce pracovního práva. Vazba prac. práva na občanský zákoník. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pracovní právo v mezinárodních souvislostech, OSN, MOP, RE. Právo Evropské unie ve vztahu k pracovnímu právu ČR. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pracovněprávní vztahy, vznik pracovního poměru, způsoby vzniku. Pracovní smlouva, DPP, DPČ. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Změna pracovního poměru, převedení na jinou práci, změna místa výkonu práce. Pracovní doba. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skončení pracovního poměru. Právní jednání účastníků. Právní události. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o zaměstnance, odměňování zaměstnanců, překážky v práci. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pracovněprávní spory a jejich řešení. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolektivní pracovní právo. Subjekty a formy kolektivních pracovněprávních vztahů. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy. Pojem, obsah a druhy kolektivních smluv. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Právo zaměstnanosti. Politika zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti. Zaměstnávání specifických subjektů. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Právo sociálního zabezpečení, předmět a prameny práva sociálního zabezpečení. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociální pojištění, státní soc. podpora, sociální péče. Veřejné zdravotní pojištění, nemocenské. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Závěrečný test 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074002830.
GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Dana HRABCOVÁ, Jana KOMENDOVÁ a Jaroslav STRÁNSKÝ. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 752 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 483. ISBN 978-802-1058-521.
ZBOŘIL, Tomáš, Leopold SKORUŠA, Radim VIČAR, Ľubomír KUBÍNYI, Ondřej HORÁK a Martin POP. Právo služebního poměru - vybrané kapitoly: Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7582-024-2.
SKORUŠA, Leopold, Radim VIČAR, Ondřej HORÁK a Tomáš ZBOŘIL. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva: Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2015. ISBN 978-80-7231-447-8.
SKORUŠA, Leopold, DANĚK, Jaroslav a kol. Zákon o vojácích z povolání: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-929-9.
PICHRT, Jan. Zákon o státní službě: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-843-7.

Doporučená:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

3. semestr – zpracování nejméně dvou prezentací na určené téma, písemný test z oblasti probraného učiva,

4. semestr – zpracování nejméně dvou prezentací na určené téma, test znalostí z obsahu obou semestrů.

8p + 8c

8p + 8c