Law in Security and Defence PBO-3-BP
Subject Law in Security and Defence (LSD)
Guarantee Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam YES
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Basics of Substantive Administrative Law. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Administration of the Czech Republic, Concept, Tasks and Division. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constitutional Basics of Ensuring Security of the Czech Republic. Protection of human rights. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law in the Field of National Security. Duties of Natural and Legal Persons in Securing State Defence. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Security Administration of the State - Police Administration - Police of the Czech Republic, Municipal Police; Prison Service; The Fire Brigade. Protection of Classified Information. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Definition of Military Service (Conscription). Organization and Tasks of the Czech Armed Forces. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of the Service Law in the Public Administration. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal Regulation of Crisis Management. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International-legal Aspects of Czech Security - Collective Security. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to International Humanitarian Law. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rules on Conducting Combat Operations. (ROE - Rules of engagement) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protection of Victims of Armed Conflicts - Geneva Conventions. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liability for Violations of International Law. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final exercise - Credit test. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
SKORUŠA, Leopold, Radim VIČAR, Tomáš ZBOŘIL a Ondřej HORÁK. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva: studijní text. Vydání: první. Brno: Univerzita obrany, 2015, 172 stran. ISBN 978-80-7231-447-8.
SKORUŠA, Leopold, Radim VIČAR a Jiří DVOŘÁK. Elements of law and international humanitarian law: (selected chapters): study material. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978–80–7582–003–7.
FUCHS, J. Mezinárodní humanitární právo. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany - Agentura vojenských informačních služeb, 2007, 230 s. ISBN 978-807-2784-240.
ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-506-7.
ONDŘEJ, J., P. ŠTURMA, V. BÍLKOVÁ a D. JÍLEK. Mezinárodní humanitární právo. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-185-7.
DETTER, I. The Law of War. London: Cambridge University Press, 2000. 516 s. ISBN 0-521-78775-0.
MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému. 5., podstatně upr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 551 s. ISBN 978-80-210-4474-6
MULINEN, Frédéric de. Příručka mezinárodního humanitárního práva pro ozbrojené síly. Překlad Marek Schmiedt, Jiří Sobotka. Praha: Magnet-Press, 1991, 23221 s. ISBN 80-854-3430-X.
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek k zákonu.
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších .
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená:
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MZV č.30/1947Sb., o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku.
Vyhláška MZV č. 65/1954 Sb., o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války.
Sdělení FMZV č. 168/1991 Sb., Dodatkový protokol I a II k Ženevským úmluvám.
Sdělení MZV č. 85/2007 Sb.m.s., Dodatkový protokol III k Ženevským úmluvá
http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_knihovna/zenevske_umluvy.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/hnuti.aspx
https://www.icrc.org/en

Zápočet – zpracování a obhajoba zápočtové práce (rozsah 8-10 stran), aktivní účast na cvičeních, prezentace, průběžné testy.
Zkouška – ústní.