Labour Law and Law of Military Service PPP-3-BP
Subject Labour Law and Law of Military Service (LLL)
Guarantee Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Labour Law and Law of Military Service (2/3)
Labour Law and Law of Military Service (2/4)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to the Subject. Service Law. Professional Soldier Service, comparison with other types of Service. Sources of Service Law. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establishment of Services. Progress, changes and termination of Services. 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil rights and disciplinary Law. Duties of Soldiers (Employees) and Superiors. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Service Performance and Service Time. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Care for Members and Staff, Salary, Bonuses and Allowances. Material Security of Employees. 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particulars of long-term service for Soldiers and Staff. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decision making in Matters of Service. Applications, Complaints. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liability relations in Labor and Service Law. Liability for Damages, unjust enrichment. Accidents at work and service. 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current issues of service Law. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final test. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074002830.
GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Dana HRABCOVÁ, Jana KOMENDOVÁ a Jaroslav STRÁNSKÝ. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 752 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 483. ISBN 978-802-1058-521.
ZBOŘIL, Tomáš, Leopold SKORUŠA, Radim VIČAR, Ľubomír KUBÍNYI, Ondřej HORÁK a Martin POP. Právo služebního poměru - vybrané kapitoly: Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7582-024-2.
SKORUŠA, Leopold, Radim VIČAR, Ondřej HORÁK a Tomáš ZBOŘIL. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva: Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2015. ISBN 978-80-7231-447-8.
SKORUŠA, Leopold, DANĚK, Jaroslav a kol. Zákon o vojácích z povolání: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-929-9.
PICHRT, Jan. Zákon o státní službě: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-843-7.

Doporučená:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

3. semestr – zpracování nejméně dvou prezentací na určené téma, písemný test z oblasti probraného učiva,

4. semestr – zpracování nejméně dvou prezentací na určené téma, test znalostí z obsahu obou semestrů.

8p + 8c

8p + 8c