Fundamentals of Law
Subject Fundamentals of Law (FUL)
Guarantee Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 5
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 3
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to Law Theory. Introduction to private Law. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constitutional Foundations of the Czech Republic. Human rights protection. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamentals of Public International Law and EU Law. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of substantive and procedural tort law. Final test. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
SKORUŠA, Leopold, Radim VIČAR, Tomáš ZBOŘIL a Ondřej HORÁK. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva: studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2015, 172 stran. ISBN 978-80-7231-447-8.

Doporučená:
FILIP, Jan. Ústavní právo: učební text pro bakalářské studium. 4., aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 167 s. ISBN 9788021078451
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-49-3.
MÁRTON, Michal a Barbora GONSIOROVÁ. Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi. Praha: Leges, 2017. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-200-4.
JEMELKA, Luboš. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-666-1.

Doporučená distanční:
Nad rámec prezenčně realizovaných studijních soustředění a studijní literatury je používán systém Moodle. Moodle umožňuje komunikovat mezi vyučujícími a studenty a vzájemně mezi studenty. Kromě uvedené aplikace v Moodle může student využít telefonické a emailové komunikace s vyučujícím.

Zápočet – aktivní účast na cvičeních, prezentace, průběžné testy, návštěva soudního jednání.

Zkouška – písemná.