Defence Resource Management ROZ-3-BP
Subject Defence Resource Management (DRM)
Guarantee doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Defence Resource Management (1/1)
Defence Resource Management (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Management of defense resources 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial planning 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneration of employees - wage, salary 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investment / Acquisition - Efficiency Assessment 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asset life cycle 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial control 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The nature and importance of human resources management in the organization 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Responsibility for Human Resources Management 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The nature, objectives and content of personnel management in the defense sector 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The competence in personnel work 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of soldiers 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education and career management of military professionals 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HOLCNER, Vladan., OLEJNÍČEK, Aleš., HORÁK, Roman., MUSIL, Petr. Základy ekonomiky obrany státu. Brno: Univerzita obrany, 2011. 135 s. ISBN 978-80-7231-817-9.
PEKOVÁ, Jitka., PILNÝ, Jindřich., JETMAR, Marek. Veřejný sektor – řízení a financování. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 482 s. ISBN 978-80-7357-936-4.
REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. 309 s. ISBN 978 80-8692-929-3
HOLCNER, Vladan., et al. National Defense Economics. Selected Issues. Brno: Univerzita obrany, 2006. 200 s. ISBN 80-7231-125-3.
ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2012. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-347-9.
HORVÁTHOVÁ, Petra, Jiří BLÁHA a Andrea ČOPÍKOVÁ. Řízení lidských zdrojů: nové trendy. Praha: Management Press, 2016. ISBN 9788072614301.
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 9788072611683.
NAKONEČNÝ, Milan. Motivace chování. 3., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-830-6.
Rozkaz MO č. 63/2015, některá ustanovení o průběhu služby vojáka z povolání.
Rozkaz MO č. 64/2015, působnost služebních orgánu v personální práci.
Rozkaz MO č. 9/2017, stanovení pořadí vojáků z povolání pro realizaci personálních opatření.
Rozkaz MO č. 22/2017, Zásady tvorby organizační struktury a vnitřní systemizace organizačních celků rezortu Ministerstva obrany.
Vyhláška č. 189/2015 Sb., O postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích.
Vyhláška MO č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená:
PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024747484.
VOJTOVIČ, Sergej. Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3948-9.
WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada Publishing, 2008. Vedení lidí v praxi. ISBN 9788024723617

1. semestr - zpracování a obhajoba semestrálního projektu – případová studie na využití analýzy nákladů a užitků v podmínkách resortu obrany.
2. semestr - prezentace výsledků realizace praktických úkolů, absolvování dvou písemných testů z oblasti finančního řízení a řízení lidských zdrojů.

8p + 8c

8p + 8c