Fundamentals of Financial Resources Management ZRFZ-3-BP
Subject Fundamentals of Financial Resources Management (FFRM)
Guarantee Ing. et Ing. Jana Boulaouad, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Financování sektorové politiky – financování obrany 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial management in the defense sector 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decision making in the field of financial / economic management of the defense sector 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning and management of defense resources 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administration of Defense Resources - State Treasury 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneration of public sector employees 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rules / Principles for the Management of Financial Resources of the Ministry - Extra-Budgetary Resources 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public administration acquisitions - Defense 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financing peacekeeping missions 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial control 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial Resources Management Seminar - Presentation 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
VYLEŤAL, Pavel; DVOŘÁK, Martin; MUSIL, Petr; PÖCHER, Harald; VYLEŤAL, ML., Pavel. Akvizice a ověřování kvality ve veřejném sektoru. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2017, 274 s. ISBN 978-80-263-1168-3.
OLEJNÍČEK Aleš, KUNC Svatopluk a kol. Ekonomické řízení v podmínkách Armády ČR. Uherské Hradiště: L.V.Print, 2012. 245 s. ISBN 978-80-260-3277-9.
MAYATOVÁ, Alena, OCHRANA, František, PAVEL, Jan a kol. Veřejné finance - v teorii a praxi. Praha. Grada Publishing. a.s., 2015. 208 s. ISBN 978-80-247-5561-8
KUNC, Svatopluk. Manažerská ekonomika v podmínkách Armády České republiky: [skripta]. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-168-2.
Česká republika. O rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. In: 218/2000 Sb., Praha, roč. 2000, č. 218.
Česká republika. O finanční kontrole. In: 320/2001 Sb. Praha, 2001, roč. 2001, č. 320, 122.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
RMO č. 72/2012 Finanční řízení a finanční zabezpečení. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2012.
RMO č. 66/2012, Plánování činnosti a rozvoje v rezortu MO. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2012.
NV č. 127/2014 Realizace financování v působnosti rezortu Ministerstva obrany. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2014.

Doporučená:
HAMERNÍKOVÁ, Bojka, MAYATOVÁ, Alena a kolektiv. Veřejné finance. 2. vydání. Praha: Wolter Kluwer ČR, 2010. 340 s. ISBN 978-80-7357-497-0.
Česká republika. O majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. In: 219/2000 Sb. Praha, 2000, roč. 2000, č. 219, 65.
OCHRANA, František. Programové financování a hodnocení veřejných výdajů. 1. vyd. Praha: Akopress, 2006. ISBN 80-86929-13-2.
VYLEŤAL, Pavel. Marketing v Armádě České republiky. 1.vyd. Brno: Univerzita obrany, 2007, 162 s. ISBN: 978-80-7231-190-3.

Prezentace výsledků realizace praktických úkolů, absolvování zápočtu - vypracování seminární práce (+PPT) na stanovené téma v rozsahu 10 stran. Zkouška ústní.