Practical Training on Financial Resources Management PVRFZ-3-BP
Subject Practical Training on Financial Resources Management (PTFRM)
Guarantee kpt. Ing. Kamil Nečas
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zápočet
Credits 8
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to the study of the subject, summary of the knowledge of the subject FoFRM 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIS: nature, function of systems 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget and planning in FIS 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financing in FIS 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excursion to the Recreation Center Moravia 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Acquisition in FIS 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wages and salaries in FIS and ISSP 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excursion to the CNB. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Methodology of preparation of final projects, assignment of tasks for controlled project work. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Individual work and individual consultations 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
Project defense - presentation 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
OLEJNÍČEK Aleš, KUNC Svatopluk a kol. Ekonomické řízení v podmínkách Armády ČR. Uherské Hradiště: L.V.Print, 2012. 245 s. ISBN 978-80-260-3277-9.
VYLEŤAL, Pavel; DVOŘÁK, Martin; MUSIL, Petr; PÖCHER, Harald; VYLEŤAL, ML., Pavel. Akvizice a ověřování kvality ve veřejném sektoru. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2017, 274 s. ISBN 978-80-263-1168-3.
MAYATOVÁ, Alena, OCHRANA, František, PAVEL, Jan a kol. Veřejné finance - v teorii a praxi. Praha. Grada Publishing. a.s., 2015. 208 s. ISBN 978-80-247-5561-8
KUNC, Svatopluk. Manažerská ekonomika v podmínkách Armády České republiky: [skripta]. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-168-2.
Česká republika. O rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. In: 218/2000 Sb., Praha, roč. 2000, č. 218.
Česká republika. O finanční kontrole. In: 320/2001 Sb. Praha, 2001, roč. 2001, č. 320, 122.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
RMO č. 72/2012 Finanční řízení a finanční zabezpečení. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2012.
RMO č. 66/2012, Plánování činnosti a rozvoje v rezortu MO. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2012.
NV č. 127/2014 Realizace financování v působnosti rezortu Ministerstva obrany. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2014.

Doporučená:
HAMERNÍKOVÁ, Bojka, MAYATOVÁ, Alena a kolektiv. Veřejné finance. 2. vydání. Praha: Wolter Kluwer ČR, 2010. 340 s. ISBN 978-80-7357-497-0.
Česká republika. O majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. In: 219/2000 Sb. Praha, 2000, roč. 2000, č. 219, 65.
OCHRANA, František. Programové financování a hodnocení veřejných výdajů. 1. vyd. Praha: Akopress, 2006. ISBN 80-86929-13-2.
VYLEŤAL, Pavel. Marketing v Armádě České republiky. 1.vyd. Brno: Univerzita obrany, 2007, 162 s. ISBN: 978-80-7231-190-3.

Prezentace výsledků realizace praktických úkolů, absolvování zápočtu - vypracování projektu (+PPT) na zadané téma v rozsahu 15 stran.