Řízení obranných zdrojů ROZ-3-BK
Název předmětu Řízení obranných zdrojů (ROZ)
Garant doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D.
Katedra Katedra řízení zdrojů
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Řízení obranných zdrojů (1/1)
Řízení obranných zdrojů (1/2)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 4
Dop. roč./sem. 1/1
Počet týdnů 3
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do vymezení předmětu Řízení obranných zdrojů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determinanty vojenských výdajů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úvod do nákladově užitkových metod 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýza nákladů a užitků – typologie 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metody oceňování nehmotných nákladů a užitků 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HOLCNER, Vladan., OLEJNÍČEK, Aleš., HORÁK, Roman., MUSIL, Petr. Základy ekonomiky obrany státu. Brno: Univerzita obrany, 2011. 135 s. ISBN 978-80-7231-817-9.
PEKOVÁ, Jitka., PILNÝ, Jindřich., JETMAR, Marek. Veřejný sektor – řízení a financování. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 482 s. ISBN 978-80-7357-936-4.
REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. 309 s. ISBN 978 80-8692-929-3
HOLCNER, Vladan., et al. National Defense Economics. Selected Issues. Brno: Univerzita obrany, 2006. 200 s. ISBN 80-7231-125-3.
ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2012. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-347-9.
HORVÁTHOVÁ, Petra, Jiří BLÁHA a Andrea ČOPÍKOVÁ. Řízení lidských zdrojů: nové trendy. Praha: Management Press, 2016. ISBN 9788072614301.
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 9788072611683.
NAKONEČNÝ, Milan. Motivace chování. 3., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-830-6.
Rozkaz MO č. 63/2015, některá ustanovení o průběhu služby vojáka z povolání.
Rozkaz MO č. 64/2015, působnost služebních orgánu v personální práci.
Rozkaz MO č. 9/2017, stanovení pořadí vojáků z povolání pro realizaci personálních opatření.
Rozkaz MO č. 22/2017, Zásady tvorby organizační struktury a vnitřní systemizace organizačních celků rezortu Ministerstva obrany.
Vyhláška č. 189/2015 Sb., O postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích.
Vyhláška MO č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená:
PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024747484.
VOJTOVIČ, Sergej. Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3948-9.
WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada Publishing, 2008. Vedení lidí v praxi. ISBN 9788024723617

1. semestr - zpracování a obhajoba semestrálního projektu.
2. semestr - absolvování testu z oblasti finančního řízení a řízení lidských zdrojů.

8p + 8c

8p + 8c