Krizové řízení KŘ-3-BP
Název předmětu Krizové řízení (KŘ)
Garant doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D.
Katedra Katedra teorie vojenství
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška ANO
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Krizové řízení (2/3)
Krizové řízení (2/4)
Krizové řízení (3/5)
Krizové řízení (3/6)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 6
Dop. roč./sem. 2/3
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do studia, základní pojmový aparát řízení rizik 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasifikační aspekty rizik, význam řízení rizik v zajištění bezpečnosti 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obecný postup řízení rizik, stanovení rozsahu a cíle analýzy rizik, identifikace aktiv 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postup a metody identifikace nebezpečí 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvalitativní a semikvantitativní odhad rizika 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanovení přijatelnosti rizika, zásady a způsoby prevence a minimalizace rizik 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýza hrozeb pro Českou republiku 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hodnocení rizik v resortu Ministerstva obrany 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrozby přírodního původu 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrozby antropogenního původu 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bezpečnostní hrozby v EU a ČR 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zápočtové cvičení 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BOŽEK, František a Rudolf URBAN. Management rizika: obecná část. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-259-7.
Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: MZV ČR, 2015, 22 s., ISBN 978-80-441-005-5.
JURENKA, Miroslav; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf. Krizové řízení I. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2016, 129 s. ISBN 978-80-7231-379-2. (vybrané kapitoly)
JURENKA, Miroslav; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf. Krizové řízení II. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2017, 130 s. ISBN 978-80-7582-007-5. (vybrané kapitoly)
KOLEKTIV AUTORŮ. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Skripta. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 329 s. ISBN 978-80-86466-62-0. (vybrané kapitoly)
HARAZIN, Lukáš a Oldřich LUŽA. Hospodářská opatření pro krizové stavy. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2016. ISBN 978-80-7251-450-2.
HÁK, Tomáš, Alena OULEHLOVÁ a Svatava JANOUŠKOVÁ. Environmentální bezpečnost. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-19-4.

Doporučená:
RICHTER, Rostislav. Slovník pojmů krizového řízení. Praha: Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2018. ISBN 978-80-87544-91-4.
PROCHÁZKOVÁ, Dana a Jan PROCHÁZKA. Analýza rizik II. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2014. ISBN 978-80-87174-27-2.
PROCHÁZKOVÁ, Dana a Jan PROCHÁZKA. Analýza rizik I. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2014. ISBN 978-80-87174-26-5.
Zákon č. 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Zákon č. 241/2000 Sb. ze dne 29. června 2000, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 320/2015 Sb. ze dne 11. listopadu 2015, o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru).
Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030. Praha: Ministerstvo životního prostředí. 2016.
Ochrana kritické infrastruktury, 2011. Praha: Česká asociace bezpečnostních manažerů. ISBN 978-80-260-1215-3.
Ministerstvo obrany. Řízení rizik v rezortu Ministerstva obrany. Rozkaz Ministra obrany č. 20. Praha: MO, 2015, 10 s.
VEGRICHTOVÁ, Barbora. Bezpečnostní hrozby současnosti. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2016. ISBN 978-80-7251-462-5.
OULEHLOVÁ, Alena. Hrozby environmentální bezpečnosti. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2015, 100 s. ISBN 978-80-7231-430-0.

3. semestr - 2 průběžné písemné testy, zpracování případové studie kolektivem studentům na zadané téma do rozsahu 10 stran a následně její obhajoba, zpracování zadaných úkolů na cvičení. Zkouška písemná.

4. semestr - 2 průběžné písemné testy, zpracování zadaných úkolů na cvičení, povinná účast na exkurzi. Zkouška ústní.

5. semestr – zpracování zadaných úkolů na cvičení, zápočtový test, povinná účast na exkurzích.

6. semestr - zpracování zadaných úkolů na cvičení, zápočtový test.

12p + 12c

8p + 8c

8p + 8c

6p + 6c