Labour Law and Law of Military Service (HRM) PPP-ŘLZ-5-MP
Subject Labour Law and Law of Military Service (HRM) (LLL-HRM)
Guarantee Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
Department Katedra aplikovaných sociálních a humanitních věd
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Labour Law and Law of Military Service (HRM) (4/7)
Labour Law and Law of Military Service (HRM) (4/8)
Labour Law and Law of Military Service (HRM) (5/9)
Labour Law and Law of Military Service (HRM) (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 5
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to the subject. Concept of labor law. Collective and individual labor law. Sources of Labor Law 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic principles and functions of labor law. Linking labor law to the Civil Code 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labor law in international context, UN, ILO. European Union law in relation to the labor law of the Czech Republic 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labor relations, employment, ways of creation. Work contract. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change of employment, transfer to another job, change of place of work. Working hours 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Termination of employment. Legal behavior of participants. Legal events. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupational health and safety, employee care, employee remuneration, work barriers 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labor disputes and their solutions 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current labor law issues 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074002830.
GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Dana HRABCOVÁ, Jana KOMENDOVÁ a Jaroslav STRÁNSKÝ. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 752 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 483. ISBN 978-802-1058-521.
SKORUŠA, Leopold, DANĚK, Jaroslav a kol. Zákon o vojácích z povolání: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-929-9.
ZBOŘIL, Tomáš, Leopold SKORUŠA, Radim VIČAR, Ľubomír KUBÍNYI, Ondřej HORÁK a Martin POP. Právo služebního poměru - vybrané kapitoly: Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7582-024-2.
SKORUŠA, Leopold, Radim VIČAR, Ondřej HORÁK a Tomáš ZBOŘIL. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva: Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2015. ISBN 978-80-7231-447-8.
ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012.

Doporučená:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky; Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání; Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další pracovněprávní předpisy;
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích; Zákon č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech; Vyhláška č. 262/1999 Ministerstva obrany ČR, o postupu při služebním hodnocení vojáků; Vyhláška č. 256/1999 Ministerstva obrany ČR, o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě; Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

7. semestr – písemný test z oblasti občanského práva

8. semestr – zpracování nejméně tří prezentací na určené téma, ústní zkouška z obsahu prvních dvou semestrů

9. semestr – zpracování nejméně tří prezentací na určené téma, 1 písemný test znalostí a ústní zkouška

10. semestr – písemný test z probraného učiva