Labour Law and Law of Military Service (HRM) PPP-ŘLZ-5-MP
Subject Labour Law and Law of Military Service (HRM) (LLL-HRM)
Guarantee Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Labour Law and Law of Military Service (HRM) (4/7)
Labour Law and Law of Military Service (HRM) (4/8)
Labour Law and Law of Military Service (HRM) (5/9)
Labour Law and Law of Military Service (HRM) (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 5
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to the subject. Law of military service. Service of a professional soldier, comparison with other types of service. Sources of service law. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establishment of a service relationship. Progress and changes in soldier service. Termination of service. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil Rights and Military Disciplinary Law. Obligations of soldiers and superiors. Performance and time of service. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soldier care, service salary, recruitment, qualification and stabilization allowance. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retirement benefits. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decision-making on matters of employment, personnel order. Requests, complaints. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Responsibilities in Labor and Labor Law. Liability for damages, indemnification, unjust enrichment. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
System of internal regulations in the Ministry of Defense's department dealing with personnel issues 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current issues of labor law 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074002830.
GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Dana HRABCOVÁ, Jana KOMENDOVÁ a Jaroslav STRÁNSKÝ. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 752 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 483. ISBN 978-802-1058-521.
SKORUŠA, Leopold, DANĚK, Jaroslav a kol. Zákon o vojácích z povolání: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-929-9.
ZBOŘIL, Tomáš, Leopold SKORUŠA, Radim VIČAR, Ľubomír KUBÍNYI, Ondřej HORÁK a Martin POP. Právo služebního poměru - vybrané kapitoly: Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7582-024-2.
SKORUŠA, Leopold, Radim VIČAR, Ondřej HORÁK a Tomáš ZBOŘIL. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva: Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2015. ISBN 978-80-7231-447-8.
ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012.

Doporučená:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky; Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání; Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další pracovněprávní předpisy;
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích; Zákon č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech; Vyhláška č. 262/1999 Ministerstva obrany ČR, o postupu při služebním hodnocení vojáků; Vyhláška č. 256/1999 Ministerstva obrany ČR, o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě; Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

7. semestr – písemný test z oblasti občanského práva

8. semestr – zpracování nejméně tří prezentací na určené téma, ústní zkouška z obsahu prvních dvou semestrů

9. semestr – zpracování nejméně tří prezentací na určené téma, 1 písemný test znalostí a ústní zkouška

10. semestr – písemný test z probraného učiva