Law in Security and Defence PBO-5-MP
Subject Law in Security and Defence (LSD)
Guarantee Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
The concept of law and the role of law in society. Sources of law and the system of law. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creation of law, legal norms, legal relations. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application and interpretation of law. Legal liability, legality guarantees. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constitution as a basic legal regulation of the state. Realization of the division of power, constitutional order of the Czech Republic. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal regulation on the protection of human rights at international, regional and national level. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Administration of the Czech Republic, Concept, Tasks and Structure. Administrative Procedure - Administrative Procedure Code. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamentals of substantive criminal law. Criminal liability and criminal offenses of soldiers. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamentals of Offence Law. Liability for Offences. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constitutional bases of ensuring security of the Czech Republic. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Administrative Law Basis of the Security of the Czech Republic. Protection of Classified Information. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Definition of conscription. Organization and tasks of the Armed forces of the Czech Republic 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal regulation of the service of a soldier. 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU Law 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final Exercise - Credit Test. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
FUCHS, Jiří. Základy teorie práva pro vojenské profesionály: studijní texty. Brno: Univerzita obrany, 2010. ISBN 978-80-7231-686-1.
GERLOCH, Aleš. Praktikum teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-807-3802-004.
SKORUŠA, Leopold; VIČAR, Radim; ZBOŘIL, Tomáš; KUBÍNYI, Ľubomír; HORÁK, Ondřej; POP, Martin; JÍLEK, Libor; DAVIDOVÁ, Monika; DANĚK, Jaroslav; SVÁTEK, Martin; VAVREK, Josef; DLUHOŠ, Jiří; HEMZA, Stanislav; ZÁCHA, Jiří. Zákon o vojácích z povolání. Komentář. Praha: WOLTERS KLUWER, 2017, 409 s. ISBN 978-80-7552-929-9.
SKORUŠA, Leopold, Radim VIČAR, Tomáš ZBOŘIL a Ondřej HORÁK. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva: studijní text. Vydání: první. Brno: Univerzita obrany, 2015, 172 stran. ISBN 978-80-7231-447-8.
VIČAR, Radim. Právo bezpečnosti a obrany ČR: studijní texty. Vyd. 1. Brno: Univerzita obrany, 2010. ISBN 978-80-7231-765-3.
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek k zákonu.
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená:
FILIP, Jan. Ústavní právo: učební text pro bakalářské studium. 4., aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 167 s. ISBN 9788021078451.
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-49-3.
MÁRTON, Michal a Barbora GONSIOROVÁ. Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi. Praha: Leges, 2017. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-200-4.
JEMELKA, Luboš. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-666-1.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Ústní zkouška, zpracování a obhajoba zápočtové práce, aktivní účast na cvičeních, prezentace, průběžné testy.