Pracovní právo a právo služebního poměru (ŘLZ) PPP-ŘLZ-5-MP
Název předmětu Pracovní právo a právo služebního poměru (ŘLZ) (PPP-ŘLZ)
Garant Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
Katedra Katedra řízení zdrojů
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška ANO
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Pracovní právo a právo služebního poměru (ŘLZ) (4/7)
Pracovní právo a právo služebního poměru (ŘLZ) (4/8)
Pracovní právo a právo služebního poměru (ŘLZ) (5/9)
Pracovní právo a právo služebního poměru (ŘLZ) (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 5/10
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Kolektivní pracovní právo. Subjekty a formy kolektivních pracovněprávních vztahů. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy. Pojem, obsah a druhy kolektivních smluv. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Právo zaměstnanosti. Politika zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti. Zaměstnávání specifických subjektů. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Právo sociálního zabezpečení, předmět a prameny práva sociálního zabezpečení. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociální pojištění, státní soc. podpora, sociální péče. Veřejné zdravotní pojištění, nemocenské. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Měnová politika státu, Česká národní banka. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozpočtové právo, nakládání s majetkem státu. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Právní úprava obchodních korporací, vybrané závazkové vztahy. 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Závěrečný test. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074002830.
GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Dana HRABCOVÁ, Jana KOMENDOVÁ a Jaroslav STRÁNSKÝ. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 752 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 483. ISBN 978-802-1058-521.
SKORUŠA, Leopold, DANĚK, Jaroslav a kol. Zákon o vojácích z povolání: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-929-9.
ZBOŘIL, Tomáš, Leopold SKORUŠA, Radim VIČAR, Ľubomír KUBÍNYI, Ondřej HORÁK a Martin POP. Právo služebního poměru - vybrané kapitoly: Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7582-024-2.
SKORUŠA, Leopold, Radim VIČAR, Ondřej HORÁK a Tomáš ZBOŘIL. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva: Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2015. ISBN 978-80-7231-447-8.
ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012.

Doporučená:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky; Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání; Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další pracovněprávní předpisy;
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích; Zákon č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech; Vyhláška č. 262/1999 Ministerstva obrany ČR, o postupu při služebním hodnocení vojáků; Vyhláška č. 256/1999 Ministerstva obrany ČR, o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě; Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

7. semestr – písemný test z oblasti občanského práva

8. semestr – zpracování nejméně tří prezentací na určené téma, ústní zkouška z obsahu prvních dvou semestrů

9. semestr – zpracování nejméně tří prezentací na určené téma, 1 písemný test znalostí a ústní zkouška

10. semestr – písemný test z probraného učiva