Operational Use, Equipment and Material of Chemical Units
Subject Operational Use, Equipment and Material of Chemical Units (OUMCH)
Guarantee pplk. prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA
Department NBC Defence Institute
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zkouška
Credits 10
Recommended year/semester 2/3 nebo 2/4
Number of weeks 0
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to the study subject 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipment and material of the Czech Armed Forces Chemical Corps 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History of the Czech Armed Forces Chemical Corps 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Threats and risks of the use of weapons of mass destruction and toxic industrial materials, ways of realization of the combat support with the Czech Armed Forces Chemical Corps 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Place and role of CBRN Defence in the system of force protection 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specialization of the Czech Armed Forces Chemical Corps in maintanance of troops (forces) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern trends in Chemical Corps tactics 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementation of the CBRN Defense concept, Chemical Corps in performing tasks in cooperation with IRS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information support of the decision-making process of the commander and staff of the Czech Armed Forces and NATO task forces 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ŽUJA, P. Výzbroj chemického vojska, Díl III. Směšovač EDS. Brno: Univerzita obrany, 2012, 94 s. ISBN 978-80-7231-885-8.
ŽUJA, P. Výzbroj chemického vojska, Díl IV., Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky LINKA-08. Brno: Univerzita obrany, 2016, 56 s. ISBN 978-80-7231-375-4.
ŽUJA, P. Výzbroj chemického vojska. Díl V. Malý dekontaminační automobil - MDA. Brno: Univerzita obrany, 2017, 63 s. ISBN 978-80-7582-006-8.
Dekontaminace v AČR. /Vševojsk-2-11/. Praha: MO, 2016. 78 s.
ŽUJA, P. Dekontaminační technologie s využitím modulárních systémů. Disertační práce. Vyškov: Ústav OPZHN, Univerzita obrany. 2012. 173 s.
Pub-31-10-01. Pozemní síly v operacích. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA, 2011. 294 s.
Pub-31-10-02. Taktika pozemních sil. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA, 2011. 337 s.
OTŘÍSAL P. a SKALIČAN, Z. Problematika ochrany proti zbraním hromadného ničení v soudobých operacích. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2012. ISBN 978-80-7231-883-4.
Vševojsk-2-14. Bojové použití chemického vojska. Praha: Ministerstvo obrany, 2012. 121 s.
Chem-51-5. Vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace, předávání zpráv a zajištění varování v operacích NATO. Praha: Ministerstvo obrany, 2011. 482 s.

Doporučená:
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

Písemná práce bude zpracována v rozsahu 25–30 stran. Téma seminární práce bude vytvořeno na základě vazby předmětu k tématu disertační práce. Seminární práce bude zpracována ve struktuře závěrečné práce (úvod, teoretická část, cíl, použité metody, praktická část, závěr). Při zpracování seminární práce bude provedena literární rešerše z národních a mezinárodních zdrojů. Praktická část bude založena na aplikaci metod vědecké práce a schopnosti studenta je aplikovat ke stanovenému tématu. Součástí zkoušky bude obhajoba seminární práce.