Personal and Collective Protection
Subject Personal and Collective Protection (PCP)
Guarantee plk. gšt. prof. Ing. Stanislav Florus, CSc.
Department NBC Defence Institute
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zkouška
Credits 10
Recommended year/semester 2/3 nebo 2/4
Number of weeks 0
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
FLORUS, S. a OTŘÍSAL, P. Konstrukce obličejových masek. Brno: Tribun EU s. r. o., 2015, 162 s. ISBN 978-80-263-0881-2.
PITSCHMANN, V. a kol. Ochrana proti chemickým látkám. Praha: MANUS, 2011, 224 s. ISBN 978-80-86571-09-6.
FLORUS, S. Prostředky ochrany dýchacích orgánů určené k úniku z kontaminovaných prostorů. 1. část. Brno: Univerzity obrany, 2009. 134 s. ISBN 978-80-7231-673-1.
FLORUS, S. a OTŘÍSAL, P. Prostředky ochrany dýchacích orgánů určené k úniku z kontaminovaných prostorů. 2. část. Prostředky ochrany dýchacích orgánů proti ZHN. Brno: Univerzita obrany, 2010. 84 s. ISBN 978-80-7231-605-2.
FLORUS, S. a OTŘÍSAL, P. Vybrané metody studia chemické odolnosti izolačních ochranných fólií pro bojové chemické látky. Chemické listy, 2014, sv. 108, č. 9, s. 838-842. ISSN 0009-2770.

Doporučená:
STŘEDA, L. a KOBLIHA, Z. "Neletální" chemické zbraně - zbraně pro 21. století? 1. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0975-8.
PITSCHMANN, V. Chemici v laboratoři a na bitevním poli: Kapitoly z dějin chemických, toxinových a zápalných zbraní. Období od roku 1914 do roku 1945. 1. Praha: Naše vojsko, 2012. ISBN 978-80-206-1298-4.
FLORUS, S., OTŘÍSAL, P. a HANZLÍK, V. Chem-2-2. Prostředky individuální a kolektivní ochrany a jejich používání. Praha: Ministerstvo obrany, 2014. 224 s.
FLORUS, S. a OTŘÍSAL, P. Hlavní modernizační trendy v konstrukci obličejových masek. The Science for Population Protection, 2017, sv. 2017 (9), č. 2, s. 1-9. ISSN 1803-635X.

Seminární práce bude zpracována v rozsahu do 25 normostran. Téma bude vycházet z obsahového zaměření předmětu. Student, jehož disertační práce bude mít přímou vazbu na předmět, zpracuje seminární práci ve struktuře závěrečné práce (úvod, teoretická část, cíl, použité metody, praktická část, závěr). Při zpracování seminární práce bude provedena literární rešerše z dostupných zdrojů a to jak z domácích, tak zahraničních. Praktická část bude založena na aplikaci metod vědecké práce a schopnosti studenta je aplikovat ke stanovenému tématu. Součástí zkoušky bude i obhajoba vypracované seminární práce.