Methodology of Science
Subject Methodology of Science (MSC)
Guarantee doc. Mgr. Jiří Neubauer, Ph.D.
Department Katedra kvantitativních metod
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Methodology of Science (1/1)
Methodology of Science (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zkouška
Credits 10
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 0
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Tactics and strategy of creating a research methodology on the example of doctoral thesis 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logic, argumentation, defense of scientific work 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethical principles of scientific work 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acquisition of projects and evaluation of scientific work 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operationalization of scientific results 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifics of academic writing: style, degree of certainty, personal attitude, passive voice 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization of scientific article writing: title, abstract, paragraph, structure of scientific article 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quantitative methods of data processing 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KRČ, M. Poznání ve vědecké práci. Brno: Univerzita obrany, 2019.
ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011.
HENDL, J. a REMR, J. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2017.
OLECKÁ, I. a IVANOVÁ, K. Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010.
OCHRANA, F. Metodologie vědy (úvod do problému). Praha: Karolinum, 2013.

Doporučená:
OCHRANA, F. Metodologie sociálních věd. Praha: Karolinum, 2013.
RADVAN, E. O vědě a metodologických specifikách společenských věd. Brno: Institut mezioborových studií, 2012.
RÖSCHOVÁ, M. Operacionalizace v sociálních vědách: filozoficko-vědní východiska a vybrané přístupy. Praha: Univerzita Karlova, 2012.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. Šenov: Professional Publishing, 2009.
ŠTĚPÁNEK, L. a HAAFF, J. Akademická angličtina. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3577-1.
MCCARTHY, M. a O'DELL, F. Academic vocabulary in use: 50 units of academic vocabulary reference and practice: self-study and classroom use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-68939-7.

1. semestr – vypracování seminární práce
2. semestr – zkouška
Seminární práce z předmětu Metodologie vědecké práce bude zpracována v rozsahu 15–20 normostran. Témata práce budou vycházet z obsahového zaměření doktorského studijního programu Teorie obrany státu s cílem posílit metodologickou vybavenost studentů k vědecké práci v oblasti vojenství. Téma seminární práce bude navrhováno tak, aby napomohlo studentovi řešit téma disertační práce. V některých případech půjde o kvalitativní témata řešení na základě metodologické analýzy vytvořené na základě vazby předmětu k tématu disertační práce.
Navrhovaná témata seminární práce: Teoretické poznání; Výzkumná otázka a její místo ve vědecké práci; Empirický výzkum a jeho význam ve vědecké práci; Operacionalismus a operacionalita ve vědecké práci; Využití kvalitativních metod ve vědecké práci; Intuitivní metody ve vojenství; Charakteristika a využití ontologie, gnozeologie, metodiky a metodologie ve vědecké práci; Logika a argumentace ve vědecké práci; Rétorika a její úloha při obhajobě vědecké práce; Kvalitativní výzkum – principy a metody využívané ve vojenství; Dělení metod a jejich využití ve vědecké práci; Hypotéza a její místo ve vědecké práci; Tvorba modelu a modelování ve vědecké práci; Analýza a její typy ve vědecké práci; Klasifikační analýza a její využití ve vědecké práci; Empirický výzkum a jeho význam pro vědeckou činnost; Taktika a strategie vytváření výzkumné práce; Získávání projektů vědecké práce a jejich hodnocení.
Seminární práce bude zpracována ve struktuře závěrečné práce (úvod, teoretická část, cíl, použité metody, aplikační část, závěr, literatura). Při zpracování seminární práce bude provedena literární rešerše z národních a mezinárodních zdrojů. Aplikační část bude založena na aplikaci metod vědecké práce a schopnosti studenta je aplikovat ke stanovenému tématu. Součástí zkoušky bude i obhajoba vypracované seminární práce.