Financial Management FŘ-5-MP
Subject Financial Management (FM)
Guarantee Ing. et Ing. Jana Boulaouad, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Financial Management (4/7)
Financial Management (4/8)
Financial Management (5/9)
Financial Management (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 7
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to study of the Management of economic services 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management of economic services 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financing of sectoral policy - financing of defense 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial management in the defense sector - content, meaning 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decision-making in the area of financial / economic management of the Defense Department 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial support - content, meaning 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exercise for Financial Management of the Defense Department 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practical lessons 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
OLEJNÍČEK Aleš, KUNC Svatopluk a kol. Ekonomické řízení v podmínkách Armády ČR. Uherské Hradiště: L.V.Print, 2012. 245 s. ISBN 978-80-260-3277-9.
VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 230 s. ISBN 978-80-86929-71-2.
VYLEŤAL, Pavel; DVOŘÁK, Martin; MUSIL, Petr; PÖCHER, Harald; VYLEŤAL, ML., Pavel. Akvizice a ověřování kvality ve veřejném sektoru. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2017. 274 s. ISBN 978-80-263-1168-3.
MAYATOVÁ, Alena, OCHRANA, František, PAVEL, Jan a kol. Veřejné finance - v teorii a praxi. Praha. Grada Publishing. a.s., 2015. 208 s. ISBN 978-80-247-5561-8
ESCHENBACH Rolf, SILLER Helmut. Profesionální controlling - koncepce a nástroje. Praha: Wolter Kluwer ČR, 2012. 215 s. ISBN 978-80-7357-918-0
Česká republika. Zákon č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. In: 218/2000 Sb., Praha, roč. 2000, č. 218.
Česká republika. Zákon č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek. In: 134/2016 Sb. Praha, 2016, roč. 2016, č. 134, 051.
Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
RMO č. 72/2012 Finanční řízení a finanční zabezpečení. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2012.
RMO č. 66/2012, Plánování činnosti a rozvoje v rezortu MO. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2012.
RMO č. 117/2014. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2014.
NV č. 127/2014 Realizace financování v působnosti rezortu Ministerstva obrany. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2014.
NV č. 118/2014 Zadávání veřejných zakázek v rezortu Ministerstva obrany. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2014.
NV č. 119/2014 Obsah souhrnné specifikace majetku. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2014.
ČOS 051655. Etapy a procesy životního cyklu systémů v NATO. 1. vydání. Praha: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, 2009.
ČOS 051659. Pokyny NATO pro analýzu nákladů životního cyklu. 1. vydání. Praha: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, 2010.
ČOS 051662. Příručka pro postupné plánování vyzbrojování. 2. vydání. Praha: 2012.
PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1 vyd. Praha: Computer Press, 2001. 244 s. ISBN 80-7226-543-1.
ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu jakosti – Zásady, slovník. Praha: Český normalizační institut, 2015. 65 s.
ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2015. 51 s.
ČSN EN ISO 9004 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování výkonnosti. Praha: Český normalizační institut, 2008. 94 s.

Doporučená:
HAMERNÍKOVÁ, Bojka, MAYATOVÁ, Alena a kolektiv. Veřejné finance. 2. vydání. Praha: Wolter Kluwer ČR, 2010. 340 s. ISBN 978-80-7357-497-0.
Česká republika. O finanční kontrole. In: 320/2001 Sb. Praha, 2001, roč. 2001, č. 320, 122.
Česká republika. O majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. In: 219/2000 Sb. Praha, 2000, roč. 2000, č. 219, 65.
Česká republika. O obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti. In: 309/2000 Sb. Praha, 2000, roč. 2000, č. 309, 85.
KRČ, Miroslav a kolektiv. Ekonomické aspekty outsourcingu v ozbrojených silách. 1. vyd. Praha: Monika Promotion, 2012. 336 s. ISBN 978–80–905384–1–2.

7. semestr - prezentace výsledků realizace praktických úkolů, absolvování zápočtu - vypracování seminární práce (+PPT) na stanovené téma v rozsahu 15 stran

Zkouška ústní

8. semestr - prezentace výsledků realizace praktických úkolů, absolvování zápočtu - vypracování seminární práce (+PPT) na stanovené téma v rozsahu 15 stran

Zkouška ústní

9. semestr - prezentace výsledků realizace praktických úkolů, absolvování zápočtu - vypracování seminární práce (+PPT) na stanovené téma v rozsahu 15 stran

Zkouška ústní.

10. semestr - prezentace výsledků realizace praktických úkolů, absolvování dvou písemných testů z oblasti controllingu