Leadership
Subject Leadership (LEA)
Guarantee doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.
Department Department of Leadership
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Leadership (1/1)
Leadership (1/2)
Leadership (2/3)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
34/5000 Leader-creator ethical environment 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Types ethical environment and their impact on job performance 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tools shaping ethical climate organizations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Code of ethics - approaches to its creation and implementation 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Societal activities and initiatives to promote ethics 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structure of competencies of a military leader 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive, motivational and emotional processes in the activities of a soldier 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methods of learning subordinate 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifics of load and stress in the military 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulation of side effects of stress in the military, basics of mental hygiene 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological support in situations of stress 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presentation of the project-importance and use of psychology in the military 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The importance and role of sociology in the military 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military profession in modern society, social structure of society 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55/5000 Socialization and social control in the military environment 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social groups and group relations in the environment of a military organization 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project presentation - use of sociology in the military 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevention of risk behavior in the armed forces 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social norms and social deviation in the military environment 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994, 292 s., kap. 1-7.
DZIAKOVÁ, Olga. Vojenská psychologie. Praha: Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-156-7.
EVANGELU, Jaroslava Ester; SALIGER, Radomír. Manažerská komunikace a prezentace. Učebnice. Brno: Univerzita obrany, 2011, 129 s. ISBN 978-80-7231-838-4.
HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing, 2005, 408 s. ISBN 80-247-0782-9.
KELLER, Jan. Úvod do sociologie: Studijní texty. 4. rozšířené vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. ISBN 80-85850-25-7.
LEWIS, David. Tajná řeč těla. Praha: EAST Publishing, 1998, 229 s. ISBN 80-7219-004-0.
MITÁČEK, Radek, PTÁČEK, ZEZULA, Jan. Psychologie pro vzdělávání vojenských profesionálů. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-384-6. Skripta.
MUŽÍK, Jaroslav, 2011. Řízení vzdělávacího procesu: Andragogická didaktika. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. Vzdělávání dospělých. ISBN 9788073575816.
NEKVAPILOVÁ, Ivana. Podstata sociální komunikace. Text pro distanční vzdělávání. Vyškov: VVŠ PV, 2003, 63 s. ISBN 80-7231-100-X.
NOVOTNÁ, Eliška. Základy sociologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2396-9.
RADVAN, Eduard. Problém bezpečnosti v politickém a etickém myšlení: příspěvek k diskusi o etice, vojenství, vojenské činnosti, služby a profese. Brno: Centrum strategických studií, 2004. Studijní texty (Centrum strategických studií). ISBN 80-903-3330-3.
ŘÍČAN, Pavel. Psychologie (příručka pro studenty). Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0532-6.

Doporučená:
BEDRNOVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-169-0.
BELZ, Horst, SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80- 262-0846-4.
ČAPEK, Jakub, James HILL, Hynek JANOUŠEK, et al. Přístupy k etice II. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-7007-442-8.
HUBER, Wolfgang. Etika: základní otázky života. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-642-0.
MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4221-2.
NOVOTNÁ, Eliška. Základy sociologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2396-9.
PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA, 2014. Andragogický slovník. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4748-4.
ŠPAČEK, Ladislav. Nová velká kniha etikety. 2., rozš. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1954-5.

1. semestr - seminární projekt v rozsahu 5 stran, didaktický test.

2. semestr - seminární projekt v rozsahu 5 stran, zkouška písemná.

3. semestr - seminární projekt a jeho obhajoba v rozsahu 5 stran, zkouška písemná.