Human Resources at Labour Market LZT-5-MP
Subject Human Resources at Labour Market (HRLM)
Guarantee Ing. Monika Davidová, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Social policy and the labor market in the EU and the Czech Republic 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labor Market and Unemployment 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Active and passive employment policies and all associated attributes 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological, social and economic consequences of employment 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Qualifications System 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education and labor market in the EU 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education and Labor Market in the Czech Republic 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrated system of type positions 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit Seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Přeložil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.
BROŽOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-16-4.
ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada, 2002. Psyché (Grada). ISBN 80-247-9006-8.
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-893-4.
KOTÝNKOVÁ, Magdalena. Trh práce na přelomu tisíciletí. V Praze: Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1149-5.
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3.
PALÍŠKOVÁ, Marcela. Trh práce v Evropské unii: historický vývoj, aktuální trendy a perspektivy. V Praze: C. H. Beck, 2014. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-270-0.
PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C. H. Beck, 2013. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0.
POŠTA, Vít, Libuše MACÁKOVÁ a Tomáš PAVELKA. Strukturální míra nezaměstnanosti v ČR. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-296-3.

Doporučená:
CZESANÁ, Věra, Zdena MATOUŠKOVÁ a Věra HAVLÍČKOVÁ. Další vzdělávání v ČR. Praha: Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NOZV-NVF, 2006. Working paper (Národní vzdělávací fond. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání). ISBN 80-86728-37-4.
MPSV http://www.mpsv.cz
Národní ústav vzdělávání (vzdělávání v ČR, vzdělávání v EU, poradenství, kvalifikace, publikace, legislativa), http://www.nuv.cz/
Integrovaný systém typových pozic http://www.istp.cz/
  1. semestr: individuální ověření výsledků: aktivní účast na cvičeních, zpracování a obhajoba Power Pointové prezentace na zadané téma v rozsahu 20 min vystoupení, zkouška: individuální, ústní.