Salary Policy (HRM)
Subject Salary Policy (HRM) (SP-HRM)
Guarantee Ing. Alojz Flachbart, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Salary Policy (HRM) (4/7)
Salary Policy (HRM) (4/8)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Refunds for service / business trips for professional soldiers and employees 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fund of cultural and social needs 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Employment Act 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstacles in service, work and salary compensation 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The social security system in the Czech Republic and its development, tools and types of social security 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Zákon č. 221/1999 Sb. o VZP, ve znění pozdějších změn.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších změn.
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn.
Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších změn.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn.
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších změn.
Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších změn.
Zákon. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších změn.
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších změn.
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších změn.
Nařízení vlády č. 58/2015 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů ČR. Praha, 9. 3. 2015.
Nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 429/2016 Sb., ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti.
Nařízení vlády č. 328/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů ČR. Praha, 9. 3. 2015, § 2. Dostupné z: https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/17-328.htm.
Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších změn.
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších změn.
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších změn.
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, ve znění pozdějších změn.
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších změn.
Vyhláška MO č. 266/1999 Sb., obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších změn.
Rozkaz Ministra obrany č. 14/2016 Věstníku MO ČR, Peněžní náležitosti a další peněžní plnění vojáků z povolání a vojáků v záloze ve službě, ve znění pozdějších předpisů
NVMO č. 15/2016 Věstníku, Výplata příplatku za službu v zahraničí vojákům z povolání vyslaných do zahraniční operace.
Vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům.
Vyhláška č. 281/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům.
Kolektivní smlouva 2017
HAMERNÍKOVÁ, Bojka., KUBÁTOVÁ, Květa. Veřejné finance. Praha: Eurolex Bohemia, 1999. ISBN 80-902752-1-4.
OCHRANA, František. Veřejný sektor a veřejné finance, Praha, Grada 2010, ISBN: 978-80-247-3228-2
VANČUROVÁ, Alena. LACHOVA, Lenka., Daňový systém ČR 2016, Praha, VOX, ISBN: 978-80-87480-44-1.

Doporučená:
URBAN, Jan. Formy a nástroje odměňování zaměstnanců. Práce a mzda. 2013(5). Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d41786v52757-formy-a-nastroje-odmenovani-zamestnancu/. [cit. 2017-06-02]; publikováno 2013-05-09

7. semestr – 2 průběžné písemné testy, obsahující teorii odměňování i výpočty z oblasti odměňování, zpracování seminární práce na oblast odměňování. Zkouška ústní.

8. semestr – 2 průběžné písemné testy, obsahující teorii i výpočty z oblasti náhrad, zpracování příkladu z oblasti náhrad ve formě prezentace.