Právo bezpečnosti a obrany PBO-5-MPV
Název předmětu Právo bezpečnosti a obrany (PBO)
Garant Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
Katedra Katedra řízení zdrojů
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 2/4
Počet týdnů 13
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Pojem práva a úloha práva ve společnosti. Prameny práva a systém práva 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tvorba práva, právní normy, právní vztahy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikace a interpretace práva. Právní odpovědnost, záruky zákonnosti v právním státě 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ústava jako základní právní předpis státu. Realizace dělby moci, ústavní pořádek České republiky 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veřejná správa České republiky, pojem, úkoly a členění. Správní řízení - správní řád 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základy trestního práva hmotného. Trestní odpovědnost a trestné činy vojáků 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základy přestupkového práva. Odpovědnost za přestupky 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ústavní základy zajišťování bezpečnosti České republiky 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Správně právní základy zajišťování bezpečnosti České republiky. Ochrana utajovaných informací 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vymezení branné povinnosti. Organizace a úkoly ozbrojených sil České republiky 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Právní úprava služebního poměru vojáka z povolání 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Závěrečné cvičení – Zápočtový test 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
FUCHS, J.: Základy teorie práva pro vojenské profesionály. Stud. texty. 2009. ISBN 978-80-7231-686-1
GERLOCH, Aleš. Praktikum teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-807-3802-004
SKORUŠA, Leopold; VIČAR, Radim; ZBOŘIL, Tomáš; KUBÍNYI, Ľubomír; HORÁK, Ondřej; POP, Martin;JÍLEK, Libor; DAVIDOVÁ, Monika; DANĚK, Jaroslav; SVÁTEK, Martin; VAVREK, Josef; DLUHOŠ, Jiří;HEMZA, Stanislav; ZÁCHA, Jiří. Zákon o vojácích z povolání. Komentář. Praha: WOLTERS KLUWER, 2017, 409 s. ISBN 978-80-7552-929-9
SKORUŠA, Leopold, Radim VIČAR, Tomáš ZBOŘIL a Ondřej HORÁK. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva: studijní text. Vydání: první. Brno: Univerzita obrany, 2015, 172 stran. ISBN 978-80-7231-447-8
VIČAR, Radim. Právo bezpečnosti a obrany ČR: studijní texty. Vyd. 1. Brno: Univerzita obrany, 2010. ISBN 978-80-7231-765-3
Zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek k zákonu
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Doporučená:
FILIP, Jan. Ústavní právo: učební text pro bakalářské studium. 4., aktualizované a doplněné vydání. Brno:Masarykova univerzita, 2015, 167 s. ISBN 9788021078451
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-49-3
MÁRTON, Michal a Barbora GONSIOROVÁ. Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi. Praha:Leges, 2017. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-200-4
JEMELKA, Luboš. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-666-1
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Zpracování a obhajoba zápočtové práce, aktivní účast na cvičeních, prezentace,
průběžné testy.