Ozbrojené síly a společnost II OSS II-5-MPV
Název předmětu Ozbrojené síly a společnost II (OSS II)
Garant doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D.
Katedra Katedra teorie vojenství
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 1
Dop. roč./sem. 5/10
Počet týdnů 1
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Aktuální bezpečnostní prostředí 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ozbrojené síly v 21. století 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Závěrečný zápočtový seminář 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
CLAUSEWITZ, Carl von, 1996. O válce. Brno: Bonus A. ISBN 8085914271
GALATÍK, Vlastimil, Jiří HANUS, Petr KOVANDA, Ivo PIKNER a Pavel ZONA, 2015. Úvod do teorie vojenského umění. Brno: Univerzita obrany
ŠEDIVÝ, Jiří. Válka: rámec pro analýzu, Http://www.militaria.cz [online]. [cit. 2018-01-04]. Dostupné z:http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/valka-ramec-pro-analyzu.html
Kolektiv autorů. Základy vojenských operací. Studijní text. Brno: Univerzita obrany
Kolektiv autorů. Použití ozbrojených sil v operacích. Studijní text. Brno: Univerzita obrany
Kolektiv autorů. Protipovstalecké operace: Vojenská doktrína. 1. vyd., 2010. Vyškov: Institut doktrín VeV-VA
Doktrína Armády České republiky. 3. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - Vojenský historický ústav Praha pro Centrum doktrín VeV - VA Vyškov, 156 s. ISBN 978-80-7278-619-0. VYDALO MINISTERSTVO OBRANY ČR – PREZENTAČNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Koncepce výstavby AČR 2025. 2015. Praha. Dostupné také z: http://www.army.cz (cit 2018-01-04)
Obranná strategie České republiky: The defence strategy of the Czech Republic, 2017. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha. ISBN 978-80-7278-702-9
Vojenská strategie, 2008. Praha: Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. ISBN 978-80-7278-475-2.Dostupné také z: http://www.army.cz
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany státu
Zákon č. 545/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
AAP-6, NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French), NATO Standardization Agency (NSA) NATO Headquarters B-1110 Brussels, Belgium, 2010. Czech edition

Doporučená:
KUBEŠA, Milan, 2011. Použití ozbrojených sil v operacích: studijní text. Brno: Univerzita obrany. ISBN 978-80-7231-821-6
Bezpečnostní strategie České republiky 2003, 2004. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR. ISBN 8086345459
Bílá kniha o obraně, 2011. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - odbor komunikace a propagace. ISBN 978-80-7278-564-3
Dlouhodobý výhled pro obranu 2030, 2015. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha. ISBN 978-80-7278-666-4
Nařízení vlády č.431/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
Nařízení vlády č.432/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Bezpečnostní strategie České republiky, 2015

Ústní, písemná, prezentace, seminární práce, účast na seminářích, písemný test.