Law in Security and Defence PBO-5-MP
Subject Law in Security and Defence (LSD)
Guarantee Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 13
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
FUCHS, J.: Základy teorie práva pro vojenské profesionály. Stud. texty. 2009. ISBN 978-80-7231-686-1
GERLOCH, Aleš. Praktikum teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-807-3802-004
SKORUŠA, Leopold; VIČAR, Radim; ZBOŘIL, Tomáš; KUBÍNYI, Ľubomír; HORÁK, Ondřej; POP, Martin;JÍLEK, Libor; DAVIDOVÁ, Monika; DANĚK, Jaroslav; SVÁTEK, Martin; VAVREK, Josef; DLUHOŠ, Jiří;HEMZA, Stanislav; ZÁCHA, Jiří. Zákon o vojácích z povolání. Komentář. Praha: WOLTERS KLUWER, 2017, 409 s. ISBN 978-80-7552-929-9
SKORUŠA, Leopold, Radim VIČAR, Tomáš ZBOŘIL a Ondřej HORÁK. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva: studijní text. Vydání: první. Brno: Univerzita obrany, 2015, 172 stran. ISBN 978-80-7231-447-8
VIČAR, Radim. Právo bezpečnosti a obrany ČR: studijní texty. Vyd. 1. Brno: Univerzita obrany, 2010. ISBN 978-80-7231-765-3
Zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek k zákonu
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Doporučená:
FILIP, Jan. Ústavní právo: učební text pro bakalářské studium. 4., aktualizované a doplněné vydání. Brno:Masarykova univerzita, 2015, 167 s. ISBN 9788021078451
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-49-3
MÁRTON, Michal a Barbora GONSIOROVÁ. Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi. Praha:Leges, 2017. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-200-4
JEMELKA, Luboš. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-666-1
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Zpracování a obhajoba zápočtové práce, aktivní účast na cvičeních, prezentace,
průběžné testy.