Military Art
Subject Military Art (MA)
Guarantee doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zkouška
Credits 10
Recommended year/semester 2/3 nebo 2/4
Number of weeks 0
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction, Theory of Military Art 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origins of Military Art 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary approaches to Operational Art 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trends in Tactical Development 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary Security Environment 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hybrid Warfare, Terorism, Guerilla 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lessons Learned from Military operations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military Forces Development, Defence Planning 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
PIKNER, I., SPIŠÁK, J., GALATÍK, V. a ZŮNA, P. Military Operating Concepts Development. Belgie: SHOPMYBOOK, Peleman Industries NV, Rijksweg 7, 2870, Puurs, Belgium, 2013, 88 p. ISBN 978-16-1627-370-5.
GALATÍK, V. a kol. Vojenská strategie. Praha: MO ČR - Prezentační a informační centrum MO, 2008, 344 s., ISBN 978-80-7278-475-2.
PIKNER, I. a ŽILINČÍK, S.. Tvorba vojenských koncepcí: Historie a současnost. Praha: Powerprint Praha, 2015, 80 s. ISBN 978-80-87994-75-7.
FRANK, L. a PROCHÁZKA, J.. Scenarios and Capability Planning: Creation of Scenarios as a Tool for Predicting the Future Operating Environment. Strategos, 2017, vol. 1, no. 1, p. 69-82. ISSN 2459-8771.
FRANK, L. Position of the Czech Republic Towards Current Security Threats and Measures Taken. In: Proceedings - International Scientific Conference – Strategies XXI, The Complex and Dynamic Nature of the Security Environment, vol. 1. Bukurešť, Rumunsko: "Carol I" National Defence University, Bukurešť, 2015, p. 282-291. ISSN 2285-9896.
SPIŠÁK, J. a PIKNER, I. Significance Of Operational Art In The Lifelong Education Of Military Professionals. In: 2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL - ICLEL 2016. Sakarya, Turkey: ICLEL CONFERENCES, Sakarya University, Faculty of Education, Turkey, 2016, p. 180-188. ISBN 978-605-66495-1-6.
SPIŠÁK, J. Operační umění. Historie a současnost operační teorie. Praha: Powerprint Praha, 2015, 203 s. ISBN
STOJAR, R. Analysis of contemporary Conflict: the Necessity of Adaptation. In: 4th International Multidisciplinare Scientific Conference SGEM 2017, Book 1, Modern Science. Sofia: STEF92, 2017, p. 3-9. ISSN 2367-5659. ISBN 978-619-7408-14-0.

Doporučená:
DROZD, J., FLASAR, Z. a STODOLA, P. Use Of Modern Technologies For Combat Units Preparation And Management. Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier, 2017, vol. 65, no. 3/2017, p. 602-616. ISSN

Předmět bude řádně ukončen zpracováním a úspěšnou obhajobou seminární práce, jež bude zpracována dle požadované struktury (úvod, teoretická část, cíl, použité metody, praktická část, závěr) v rozsahu 20–25 normostran. Téma seminární práce bude schvalovat garant předmětu a bude mít vazbu k tématu disertační práce. Navrhovaná témata seminární práce budou směřovat do oblastí: Teorie vojenského umění – přístupy vybraných států k problematice, Vývoj vojenského umění na příkladech, Teorie a praxe využití principů vojenského umění, Analýza vybraných vojenských operací – Lessons Learned, Prognóza vývoje taktiky (taktických činností), Vliv budoucího operačního prostředí na použití ozbrojených sil, Přístupy k tvorbě vojenských koncepcí, Využití operačních koncepcí v rámci obranného plánování.

Při zpracování seminární práce bude provedena literární rešerše z národních a mezinárodních zdrojů. Praktická část bude založena na aplikaci metod vědecké práce a schopnosti studenta je aplikovat ke stanovenému tématu. Součástí udělení zkoušky bude i úspěšná ústní obhajoba vypracované seminární práce.

2-4 hodiny týdně