Fundamentals of Law
Subject Fundamentals of Law (FUL)
Guarantee Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Fundamentals of Law (1/1)
Fundamentals of Law (1/2)
Fundamentals of Law (2/3)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
– SKORUŠA, Leopold; VIČAR, Radim; HORÁK, Ondřej; ZBOŘIL, Tomáš. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2015, 172 s. ISBN 978-80-7231-447-8
– SKORUŠA, Leopold; VIČAR, Radim; ZBOŘIL, Tomáš; KUBÍNYI, Ľubomír; HORÁK, Ondřej; POP, Martin; JÍLEK, Libor; DAVIDOVÁ, Monika; DANĚK, Jaroslav; SVÁTEK, Martin; VAVREK, Josef; DLUHOŠ, Jiří; HEMZA, Stanislav; ZÁCHA, Jiří. Zákon o vojácích z povolání. Komentář. Praha: WOLTERS KLUWER, 2017, 409 s. ISBN 978-80-7552-929-9
– SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 636 s. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-501-2
– VIČAR, Radim. Právo bezpečnosti a obrany ČR: studijní texty. Brno: Univerzita obrany, 2010. ISBN 978-80-7231-765-3
– ZAVRŠNIK, Aleš. Kyberkriminalita. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-758-5
– ZBOŘIL, Tomáš; SKORUŠA, Leopold; VIČAR, Radim; KUBÍNYI, Ľubomír; HORÁK, Ondřej; POP, Martin. Právo služebního poměru - vybrané kapitoly. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2017, 125 s. ISBN 978-80-7582-024-2
– Nová Národní strategie kybernetické bezpečnosti 2015 – 2020. Downloads/nskb-150216-final.pdf [online]. 2015 [cit. 2015-10-01]. Dostupné z: http://www.linuxservices.cz/kyberneticka-bezpecnost

Doporučená:
– GŘIVNA, Tomáš a Radim POLČÁK, ed. Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008. ISBN 978-80-903786-7-4
– Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
– Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění UZ č. 300/200 Sb.
– Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrana státu
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Zpracování a obhajoba zápočtového projektu, aktivní účast na cvičeních, prezentace zadaných témat, průběžné testy.