Management MN-5-MP
Subject Management (MN)
Guarantee Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Management (1/1)
Management (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Strategic management of the organization 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization management by objectives 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stakeholder management and communication 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managerial decision making 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization management through projects 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality management in an organization 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presentation and defense of semestral work 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Process approach to organization management 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Management. Brno: Computer Press, 2006. 724 s. ISBN 80-251-0396-X. Kapitoly 1, 2, 13-17, 19-21.
BLAŽEK, L. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 191 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3275-6.
GRASSEOVÁ, M. editorka. Efektivní rozhodování: analyzování, rozhodování, implementace a hodnocení. Brno: Edika, 2013, 392 s. ISBN 978-80-2666-0179-1. Kapitoly 1-3, 5-9, s. 3-148, 193-280.
PITAŠ, Jaromír. Přístupy k řízení. Brno: Univerzita obrany, 2016, 121 s. ISBN 978-80-7231-381-5.

Doporučená:
GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., ŘEHÁK, D. Analýza podniku v rukou manažera. Brno: CPress, 2010, 328 s. ISBN 978-80-251-2621-9.
KOTLER, Philip, et al. Marketing management. Praha: Grada, 2007. 788 s. ISBN 9788024713595.
KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3.
NENADÁL, J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management Press, 2002. 282 s. ISBN 80-7261-071-6.
VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2006. 295 s. ISBN 80-7261-143-7.
DRUCKER, P., F., To nejdůležitější z Druckera. Praha: Management Press, 2016. 293 s. ISBN 978-80-7261-294-9.
VEBER, J. a kol. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2001. 700s. ISBN 80-7261-029-5. Kapitoly 1-9, 11, 12, 14, 15.
FOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. Třetí, přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2016. ISBN 978-80-87865-33-0.
CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, c2010. Expert (Grada). ISBN 9788024733487.

1. semestr – prezentace na seminářích, zpracování a obhajoba zápočtové práce v rozsahu do 10 stran. Zkouška písemná.
2. semestr - zpracování a obhajoba zápočtové práce v rozsahu do 10 stran. Zkouška písemná.