Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie a hygiena
Název předmětu Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie a hygiena (MEI)
Garant prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Katedra Katedra epidemiologie
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 2
Dop. roč./sem. 1/2
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do lékařské mikrobiologie 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morfologie mikroorganizmů, taxonomie, metabolismus 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikroflóra lidského těla, vztahy mikrobů a hostitele 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imunita, onemocnění imunitního systému 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úvod do epidemiologie 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifika šíření infekčních onemocnění 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protiepidemická opatření 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiologické šetření v ohnisku nákazy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Očkování – základní principy, význam a možnosti 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiologie respiračních přenosných onemocnění 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiologie střevních přenosných onemocnění 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiologie nákaz přenášených krví 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dezinfekce, dezinsekce, sterilizace, dekontaminace (přípravky, postupy a přístroje) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principy transportu a ošetřování osob s vysoce nebezpečnou nákazou 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globální strategie podpory zdraví, strategie veřejného zdraví v aktuálních podmínkách 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Životní styl a možnosti ovlivňování změnou stravovacích a pohybových zvyklostí 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fyzikální a chemické rizikové faktory životního a pracovního prostředí 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdravotní rizika spojená s výživou, protektivní faktory nutrice, food terorismus 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hygienické aspekty vybraných zdravotnických zařízení 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odběr a transport infekčního materiálu 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikroskopická technika 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dezinfekce, dezinsekce, sterilizace, dekontaminace (postupy a přístroje) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principy transportu a ošetřování osob s vysoce nebezpečnou nákazou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odpady: třídění, nakládání a likvidace. Zásobování pitnou vodou 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Životní styl, stravovací a pohybové zvyklosti 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zápočtový test 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Smetana J. et al. Epidemiologie, Mikrobiologie a Imunologie pro zdravotnické záchranáře. 1. vydání, Univerzita obrany, 2018.
CHLÍBEK, R. et al. Vojenská epidemiologie, základy obecné epidemiologie pro studenty Fakulty vojenského
Tuček a kol. Hygiena a epidemiologie, UK Praha, 2018. 2. vydání.

Doporučená:
SCHINDLER, J. Mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2009.
GÖPFERTOVÁ, D. et al. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena. Učebnice pro střední a vyšší odborné
HAMPLOVÁ, L. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy
TUČEK, M. et al. Hygiena a epidemiologie. Praha: Karolinum, 2012.

Zápočet

Podmínky pro udělení zápočtu: povinná 80% účast na přednáškách a cvičeních

Splnění zápočtového testu

Zkouška: ústní zkouška