Akutní stavy v neurologii a psychiatrii
Název předmětu Akutní stavy v neurologii a psychiatrii (ASNP)
Garant MUDr. Jan Kolomazník
Katedra Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu NE
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zkouška
Kredity 3
Dop. roč./sem. 3/5
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Přehled základních anatomických a fyziologických znalostí. Lokalizace poruch mozkových funkcí. Centrální a periferní paréza. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy citlivosti, poruchy řeči, neuralgie. Základní mozkové a míšní syndromy. Pomocná vyšetření / EEG, EMG, lumbální punkce /. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie a záchvatové stavy. Cévní mozkové příhody. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úvod, historie oboru psychiatrie. Obecná psychiatrie. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organické a endogenní psychické poruchy. Terapie v psychiatrii. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholizmus a jiné toxikomanie. Dětská a dorostová psychiatrie. Gerontopsychiatrie. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
RABOCH, J.; PAVLOVSKÝ, P. Klinická psychiatrie v denní praxi.. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-586-4
EHLER, E. Neurologie. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. ISBN 978-80-7395-158-0
MARKOVÁ, E.; VENGLÁŘOVÁ, M.; BABIAKOVÁ, M. Psychiatrická ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1151-6

Doporučená:
AMBLER, Z. Základy neurologie. 7. vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-707-3
LÁTALOVÁ, K., Agresivita v psychiatrii. Praha: Grada 2013

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách

Splnění ústní zkoušky