Introduction to Philosophy, Ethics and Law Study
Subject Introduction to Philosophy, Ethics and Law Study (IPELS)
Guarantee Mgr. Jitka Rusová, DiS.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Introduction to Philosophy, Ethics and Law Study (1/1)
Introduction to Philosophy, Ethics and Law Study (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Basics of law, role of the law in society, legal consciousness, sources of law, rules of law 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal relations, term and character of a legal relation, legal proceedings, legal relation subjects and objects 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selected parts of civil law, general provisions, liability for damage 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selected parts of labour law, general provisions, employment relationship, contracts for work performed beyond the employment relationship 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selected parts of commercial law, general provisions, business organizations, commercial relations of obligations 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selected parts of penal law 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selected healthcare legislation, the people´s health care act, healthcare facilities organization and their operation, informed consent issue, human rights protection 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ČEPICOVÁ, K., Nejčastější právní situace: rádce pro každý den. Brno: Edíka, 2014
ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016
HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Galén, 2015
HEŘMANOVÁ, J. Etika v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2012
PTÁČEK, R., P. BARTŮNĚK a kol. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada, 2014
Konsenzuální stanovisko k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním. Černý V. (ed.) Anesteziologie a intenzivní medicína, 2009; 20(4): 64-68
Listina základních práv a svobod - č. 2/1993 Sb. (ústavní zákon)
Úmluva o lidských právech a biomedicíně - č. 96/2001 Sb. mezinárodních smluv
Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
Zákon č. 374/2011 Sb. o ZZS
Zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Doporučená:
SOKOL, J., Člověk jako osoba: filosofická antropologie. Praha: o Vyšehrad 2016
VÁCHA, M. Základy moderní lékařské etiky. Praha: Portál, 2012

Splnění povinné 80% účasti na cvičeních

Splnění úkolů zadaných ve cvičeních a seminářích

Splnění písemného testu nebo ústního zkoušení dle rozhodnutí garanta předmětu