Military Geography and Meteorology
Study program type doctoral
Study form full-time study
Study language czech
Study period 4 years
Ensures Faculty of Military Technology
Conditions of acceptance to study

Podmínkou k přijetí ke studiu je:

 • úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu
  navazujícího na bakalářský,
 • prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference
  for Languages) – přezkoušení z dovedností psaní, poslech a čtení,
 • prokázání odborných znalostí z problematiky vojenské geografie a meteorologie absolvováním pohovoru
  před přijímací komisí.

Při výběru z řad uchazečů o studium je rozhodnuto na základě:

 • pohovoru uchazeče před přijímací komisí,
 • výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka.
ISCED F 0588 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku
Code P0588D330003
Number of NAU verdict NAU-332/2020-7
Acreditated 27. 03. 2021 - 27. 03. 2031
Profile of study program Akademicky zaměřený
Academic degree Doctor
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date ?
Education areas

Vědy o Zemi 70%
Bezpečnostní obory 30%

Practise
Perspective

Záměr rozvoje DSP VGM je v souladu s potřebami státní správy a zejména Ministerstva obrany ČR připravit
odborníky v dané oblasti. Očekává se rozvoj DSP ve spolupráci s vybranými pracovišti MO ČR a AČR v souladu
se strategickými dokumenty MO ČR a UO, zejména Koncepcí výstavby Armády České republiky, Definičním
rámcem Univerzity obrany v Brně, Strategií tvůrčí činnostu UO a Strategií vzdělávaví činnosti UO. Do DSP
VGM budou průběžně implementovány nové poznatky z oblasti vzdělávání Vědy o Zemi a Bezpečnostní obory a
oblastí souvisejících.
Realizace DSP VGM a jeho budoucí rozvoj je plně podporován ze strany AČR a MO ČR.

Maximálně 6 studentů ročně (3 prezenční studium, 3 kombinované studium).

Absolvent doktorského studijního programu se uplatní na středních a vyšších stupních velení ozbrojených sil,
jako akademický pracovník na Univerzitě obrany v Brně, případně na jiných vysokých školách s výukou
problematiky vybraných oborů oblasti vzdělávání Vědy o Zemi a Bezpečnostní obory. Dále najde uplatnění ve
vojenských výzkumných zařízeních i podnicích obranného a bezpečnostního průmyslu. Absolvent programu
může získané znalosti využít také ve státní správě a samosprávě s důrazem na oblast zajištění obrany a
bezpečnosti. Absolvent se může rovněž podílet na práci v komerčních organizacích řešících primárně zakázky pro
stát v oblasti obranných a bezpečnostních technologií.

Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 5
1/1 10
1/1 10
1/1 0
2. semester
Povinný
1/2 5
1/2 10
1/2 10
Povinně volitelný type A (Minimum 10 credits from group)
Výběr minimálně jednoho předmětu
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
3. semester
Povinný
2/3 20
Povinně volitelný type A (Minimum 10 credits from group)
Minimálně jeden předmět, ne stejný jako ve 2. semestru.
4. semester
Povinný
2/4 30
5. semester
Povinný
3/5 30
6. semester
Povinný
3/6 30
7. semester
Povinný
4/7 30
8. semester
Povinný
4/8 30

Together require 240 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties
Suggestion of final thesis topics