Medical Microbiology
Study program type doctoral
Study form full-time study
Study language czech
Study period 4 years
Ensures Faculty of Military Health Sciences
Conditions of acceptance to study

Podmínkou k přijetí ke studiu je:

 • úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský,
 • prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – přezkoušení ze schopnosti psát, číst a hovořit na základě poslechu cizojazyčného textu 
 • prokázání odborných znalostí v rámci absolvování pohovoru před přijímací komisí

 

Při výběru z řad uchazečů o studium bude rozhodnuto na základě:

 • pohovoru uchazeče před přijímací komisí
 • záměru tématu disertační práce, který uchazeč představí v rámci pohovoru
 • výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka a z odborných znalostí
ISCED F 0912 Humánní medicína
Code
Number of NAU verdict NAU-249/2020-11
Acreditated 24. 11. 2020 - 24. 11. 2030
Profile of study program Akademicky zaměřený
Academic degree Doctor
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program prof. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts NO
Approval date ?
Education areas

35. Všeobecné lékařství a zubní lékařství (tématické okruhy virologie, molekulární biologie a genetika, infekční lékařství, epidemiologie, bakteriologie),

podíl 80 % v prezenční formě studia

2. Bezpečnostní obory (tématický okruh  ochrana obyvatelstva), podíl 20% v prezenční formě studia

 

Practise
Perspective

DSP Lékařská mikrobiologie se zabývá přípravou odborníků v oblasti studia původců infekčních chorob a jejich komplikací. Jedná se o obor velmi úzce spjatý s infektologií, epidemiologií a molekulární biologií. V případě studia infekčních nemocí nejde jen o diagnostiku a léčbu dané choroby, ale neopomenutelný význam mají i znalosti z oblasti protiepidemických opatření, aktivní prevence a imunoterapie.

Absolventi tohoto programu se postupně seznamují s obecnou a speciální lékařskou mikrobiologií, základy mikrobiálních a molekulárně-biologických metodik a postupů, stejně jako imunologických metodik, analytickou statistikou. V posledních letech se moderní mikrobiologická a infekčně imunologická diagnostika velmi významně opírá o poznatky molekulární biologie. Je proto třeba osvojit si a chápat principy metod rychlých diagnostických testů, mikrobiologických diagnostických přístupů, umět monitorovat imunologický profil pacientů, orientovat se v problematice specifických a nespecifických profylaxí onemocnění.


Na potřebnost osvojení si těchto přístupů a znalostí velmi dobře poukazuje celosvětová pandemická vlna koronaviru SARS-CoV-2. Způsob zpracování, podchycení dat, jejich prezentace, volby diagnostických testů v průběhu pandemické vlny dokonale ukázaly v jednotlivých zemích, ale i na úrovni nadnárodních organizací názorovou rozdílnost v chápání a interpretacích dat, stejně jako při volbě diagnostických testů, ale i výběru testovaných skupin obyvatelstva. Program Lékařské mikrobiologie si klade, mimo již výše zmíněné, za cíl promítnout poučení a zobecnit a zohlednit tuto problematiku do přípravy svých studentů. 

Maximum 2 studenti ročně v prezenční formě a 2 studenti v kombinované formě.2

Absolvováním doktorského studijního programu Lékařská mikrobiologie získají studenti kvalifikaci, díky které budou konkurenceschopnými kandidáty pro pracovní pozice nejen v medicínských, ale i biomedicínských oblastech. Úspěšní absolventi budou schopni pracovat v týmech mikrobiologického výzkumu a být platnými členy akademických institucí, vysokých škol (včetně akademických pozic vojenských vysokých škol), výzkumných institucí, zdravotnických zařízení.

Stejně tak by měli být schopni nalézt místa v soukromém sektoru, zaměřeném na mikrobiologickou problematiku, ale i v institucích zabývajících se problematikou managementu výzkumu a transferu technologií. Další možností je i zúročení nabytých znalostí v Integrovaném záchranném systému České republiky.

Z hlediska vojenského sektoru se absolvent našeho studijního oboru Lékařská mikrobiologie bude schopen uplatnit také jako odborník v daném oboru v ozbrojených silách Armády České republiky (AČR). Nelze opominout, že v oblasti vojenství je  problematika lékařské mikrobiologie součástí tématu Ochrany vojsk a obyvatelstva před infekčními chorobami. Úspěšní absolventi DSP Lékařská mikrobiologie pak mohou velmi dobře působit  ve specializovaném zdravotnickém zařízení Armády České republiky - infekční nemocnici pro izolaci a léčení osob se zvláště nebezpečnými a exotickými infekcemi - Těchonín, která je součástí odboru biologické ochrany (OBO). Tento odbor je včleněn do  Integrovaného záchranného systému ČR, a ten je zapojen do spojeneckého systému biologické ochrany v rámci NATO. 

Subject Final exam Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
5
18
5
2
2. semester
Povinný
5
5
20
3. semester
Povinný
5
20
Volitelný (optional)
5
5
4. semester
Povinný
25
Volitelný (optional)
5
5
5. semester
Povinný
25
Volitelný (optional)
5
5
6. semester
Povinný
25
Volitelný (optional)
5
5
7. semester
Povinný
25
Volitelný (optional)
5
5
8. semester
Povinný
30

Together require 215 credits
Together 50 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Studium v DSP Lékařská mikrobiologie bude probíhat po úspěšném přijetí ke studiu, podle individuálního
studijního plánu (ISP). Tento plán se bude aktualizovat ročními studijními plány  za vedení školitele na základě
vyhodnocení činností z předchozího období a zaměření studia. 
Prioritním cizím jazykem doktorského studiu je angličtina.
Plnění studijních povinností prokazuje doktorand získáním zápočtů a vykonáním zkoušek.

V rámci studia DSP Lékařská mikrobiologie studenti absolvují povinné předměty:

 • Tvůrčí činnost 1 - 8 (v každém semestru čtyřletého studia)
 • Anglický jazyk (1. ročník, 1. semestr)
 • Základy imunologie (1. ročník, 1. semestr)
 • Lékařská mikrobiologie (1. ročník, 1. semestr)
 • Virologie (1. ročník, 2. semestr)
 • Infekční lékařství (1. ročník, 2. semestr)
 • Klinická biochemie (2. ročník, 3. semester)

a pět povinně volitelných předmětů, z celkové nabídky 10 možností (od 2. do 4. ročníku je třeba si vybrat ze dvou nabízených volitelných  předmětů jeden, a to v semestrech 3. - 7.)

 • Statistika v biomedicínském výzkumu (2. ročník, 3. semestr)
 • Základy molekulární biologie (2. ročník, 3. semestr)
 • Základy buněčné biologie (2. ročník, 4. semestr)
 • Vysoce nebezpečné nákazy (2. ročník, 4. semestr)
 • Cestovní medicína (3. ročník, 5. semestr)
 • Vakcinologie (3. ročník, 5. semestr)
 • Chemie (3. ročník, 6. semestr)
 • Biosenzory a bioanalýzy biologických agens a jejich toxinů (3. ročník, 6. semestr)
 • E-Health a telemedicína (4. ročník, 7. semestr)
 • Příprava odborné přednášky, publikace (4. ročník, 7. semestr)

Výuka všech předmětů je realizována formou samostudia  a konzultací. Vyučující je možné ve všech případech kontaktovat jak telefonicky, tak emailem. V případě garanta DSP LM je možné využít  navíc aplikaci ZOOM nebo další obdobnou softwarovou platformu.

Důraz, a to i z hlediska hodnoty získaných kreditů je kladen na povinný předmět Tvůrčí činnost, který prochází každým semestrem čtyřletého studia (1-8).  Odráží v sobě rešeršní zpracování tématu disertační práce, výzkumnou práci coby podklad řešení zadaného tématu disertační práce, stejně jako přípravu  a prezentaci výsledků studia (přednáška, poster) a  publikační činnost vztaženou k tématu disertační práce. Součástí náplně a hodnocení Tvůrčí činnosti jsou dále aktivity uvedené v sekci požadavky na absolvování stáží a sekci další studijní povinnosti. 

Studentova publikační činnost (hodnocena v TČ) je podmíněna následujícími požadavky: student musí být autorem nebo spoluautorem tří publikací v časopisech s recenzním řízením, a které jsou z oblasti zaměření studovaného studijního programu a souvisí se zadaným tématem  práce. Publikací se rozumí článek, který byl již otištěn, nebo je prokazatelně přijat k tisku v daném časopise. Nejméně u jednoho příspěvku student musí být prvním autorem a nejméně dva příspěvky musí být publikovány v časopise s impakt faktorem dle ISI, kategorie Jimp.

Každý semestr  předmětu Tvůrčí činnost je zakončen zápočtem. Zbylé povinné předměty jsou zakončeny zápočtem a zkouškou. Volitelné předměty jsou zakončeny zápočtem. Je na rozhodnutí jednotlivých garantů předmětů, a to jak povinných, tak volitelných, jakým způsobem budou podmíněny udělení zápočtů a zkoušek (test, ústní zkouška, vypracování eseje, kombinace těchto možností). 

Výuka povinných předmětů zakončených zkouškou (anglický jazyk, lékařská mikrobiologie, základy imunologie, virologie, infekční lékařství a klinická biochemie) je rovnoměrně rozložena do prvního až třetího semestru studia.  Povinný předmět tvůrčí činnost prochází všemi osmi semestry studia, a každý semestr je zakončen zápočtem. Volitelné předměty (je požadováno vybrat si pět z deseti nabízených) jsou opět rovnoměrně rozloženy pro období od třetího do sedmého semestru studia. 

V osmém semestru vykoná student státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce (v jeden den), a to ústní formou.  Nezbytnou podmínkou pro obhajobu disertační práce je splnění všech nutných podmínek definovaných v ISP studenta. Státní doktorská zkouška  je složena z ústní zkoušky ze studijních okruhů určených studijním plánem. Následuje prezentace tezí disertační práce a její obhajoba formou odborné rozpravy.  Téma disertační práce je schvalováno oborovou radou  DSP LM a děkanem FVZ UO.

Kreditní systém DSP LM je uskutečňován v kreditním systému ECTS. Pro úspěšné ukončení studia musí student získat 240 kreditů. Na konci každého semestru by měl student získat celkem 30 kreditů, za školní rok tedy 60 kreditů. 

C-I formuláře všech garantů jak povinných, tak nepovinných předmětů jsou součástí aplikace o akreditaci, a to jak v sekci personální zabezpečení - školitelé, tak v sekci personální zabezpečení - oborová rada. 

 

 

 

 

 

 

 

Student musí v průběhu studia absolvovat stáž na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo se spolupodílet na  řešení mezinárodního tvůrčího projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo prokázat jinou formu účasti na přímé zahraniční spolupráci. Splnění této povinnosti se promítá do udělení započtu v předmětu Tvůrčí činnost. 

Student bude průběžně během svého studia prezentovat výsledky své práce na každoroční Fakultní konferenci studentů doktorských programů (FVZ UO HK), což mu kromě schopnosti připravit a prezentovat výsledky své práce formou přednášky (powerpointová prezentace), umožní také získat zkušenosti v rámci diskuse na odborném fóru, a postupně ho tato aktivita připraví na obhajobu jeho práce před zkušební komisí. Splnění této povinnosti se promítá do udělení zápočtu předmětu Tvůrčí činnost. 

Zmiňovaná Konference studentů doktorských programů je pořádána každoročně, od roku 2006. V roce 2020 se uskuteční její 14. ročník, a to 6. října, 15. ročník je již stanoven na 5. října 2021. Studenti druhých a vyšších ročníků zde představují prezentace svých prací vykonaných na katedrách FVZ UO v rámci svých disertačních témat. Prezentace jsou obvykle rozděleny podle svého zaměření do jednotlivých sekcí. U studentů prvních ročníků se očekává účast bez prezentace.

 

Suggestion of final thesis topics
Nosocomial infections in the hospital environment
(Navrhovaná)
Quantitative methods of detection of herpes viruses
(Navrhovaná)
Molecular genetic analysis of wild - type strains of human herpes virus 3 (varicella zoster virus, VZV)
(Navrhovaná)
Quantitative methods of detection of herpes viruses
(Navrhovaná)
Molecular biological detection methods for selected zoonotic diseases
(Navrhovaná)
The role of the civilian military sector in combating cross-border health risks
(Navrhovaná)
New and re-emerging highly dangerous infections in children
(Navrhovaná)
Testing of microbial agents for antibiotics and chemotherapeutics
(Navrhovaná)
Microbiological laboratory diagnostics of highly virulent infections
(Navrhovaná)
Military measures in response to the danger of infectious viral diseases transmitted by invasive mosquito species.
(Navrhovaná)
Factors influencing the spread of viruses
(Navrhovaná)
New virus threats and the risk of imported viral infections
(Navrhovaná)
The impact of the migration wave on the picture of infectious diseases in Europe
(Navrhovaná)
Biological factors influencing selected infectious diseases transmitted by invasive mosquito species
(Navrhovaná)
Herpetic infections with emphasis on their manifestations in children.
(Navrhovaná)