Military Internal Medicine
Study program type doctoral
Study form full-time study
Study language czech
Study period 4 years
Ensures Military Faculty of Medicine
Conditions of acceptance to study

Podmínkou k přijetí ke studiu je:

  • úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský,
  • prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – přezkoušení z dovedností psaní, poslech a čtení,
  • prokázání odborných znalostí,
  • absolvování pohovoru před přijímací komisí, který bude zčásti veden v anglickém jazyce.

 

Při výběru z řad uchazečů o studium bude rozhodnuto na základě:

  • pohovoru uchazeče před přijímací komisí,
  • záměru tématu disertační práce, který uchazeč představí v rámci pohovoru,
  • výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka a z odborných znalostí.
ISCED F 0912 Humánní medicína
Code P0912D350131
Number of NAU verdict NAU-247/2020-15
Acreditated 15. 05. 2021 - 15. 05. 2031
Profile of study program Akademicky zaměřený
Academic degree Doctor
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program plk. gšt. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts NO
Approval date 29. 07. 2020
Education areas

35. Všeobecné lékařství a zubní lékařství – 100 %

Practise
Perspective

Vnitřní lékařství je základním klinickým oborem a vojenské vnitřní lékařství patří mezi klíčové klinické obory pro vojenské zdravotnictví. Zabývají se prevencí, diagnostikou a léčbou interních chorob dospělých. Studijní program vojenské vnitřní lékařství je zaměřen na epidemiologii interních chorob, jejich etiopatogenezi, patologii a patologickou fyziologii, klinický obraz, vyšetřovací metody a komplexní terapii. Důležitou součástí je také studium prognózy a kvality života nemocných. Mezi prioritní interní obory pro vojenské zdravotnictví patří vnitřní lékařství (všeobecná interna), kardiologie, gastroenterologie, hematologie, metabolismus a klinická výživa. Doktorské studium zahrnuje také všeobecnou edukaci sloužící k získání znalostí a dovedností potřebných pro vědeckou práci a schopnost myšlenkové analýzy a syntézy. Pro všechny studenty je základem výchovy 1) pochopení fungování jednotlivých orgánových systémů ve zdraví a nemoci, 2) pochopení souvislostí mezi orgánovými systémy u konkrétního pacienta a 3) pochopení a nácvik laboratorní, experimentální a/nebo klinické práce. V rámci doktorského studia si osvojí základy vědecké práce. Výzkum interních chorob je realizován v laboratorních studiích a dále jako výzkum preklinický (experimentální) nebo klinický. Ve všech těchto oblastech je široký přesah do příbuzných oborů (infekční nemoci, klinická mikrobiologie, epidemiologie, klinická biochemie, toxikologie, klinická onkologie, paliativní medicína, klinická genetika a další). Zásadní je spolupráce s dalšími odborníky z domácích i zahraničních pracovišť (včetně vědeckých stáží). Součástí studijního programu je i pedagogická, ostatní přednášková a osvětová činnost. Cílem DSP Vojenské vnitřní lékařství  je vychovat odborníky pro vědeckou práci. Základem studia je realizace vlastního výzkumného projektu pod vedením zkušených školitelů. Hlavní důraz je kladen na vysokou kvalitu výuky a výzkumných projektů.

Rozvoj studijního programu je úzce spjat s pokrokem vnitřního lékařství a jeho jednotlivých podoborů v tuzemském a celosvětovém měřítku. V souladu s rozvojem poznání budou zaváděny nové metodické postupy, bude podporována interdisciplinární spolupráce a rozšiřována spolupráce s jinými pracovišti v České republice i v zahraničí. Výsledkem bude zvyšování odbornosti a kvalifikace studentů i učitelů, což je nezbytným předpokladem pro zajištění dostačeného množství kvalitních pracovníků, jak v léčebně preventivní, tak i v akademické sféře.

Studium vojenského vnitřního lékařství má na FVZ UO dlouholetou tradici, stejně jako úzká spolupráce s oborem vnitřní lékařství v civilních a vojenských zdravotnických zařízeních.

Prezenční forma studia – 1 student / akademický rok.

Kombinovaná forma studia – 3 studenti / akademický rok.

DSP Vojenské vnitřní lékařství připravuje vysoce kvalifikované odborníky pro samostatnou vědeckou práci v interních lékařských oborech ve vojenském i civilním zdravotnictví. Absolventi DSP jsou schopni vědecké práce v oblastech biomedicínského výzkumu, provádění expertíz a prezentace výsledků výzkumu v odborných kruzích. Absolventi mají hluboké teoretické znalosti i praktické dovednosti, jsou schopni tvůrčího přístupu k řešení vědeckých problémů a jsou všestranně připraveni pro vědecko-výzkumnou práci na tuzemském nebo zahraničním pracovišti. Absolventi jsou schopni pracovat např. jako odborní asistenti na katedře vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, popřípadě vykonávat pedagogicko-výchovnou činnost na pracovištích typu lékařská fakulta/fakultní nemocnice. Řada absolventů DSP Vojenské vnitřní lékařství je do budoucna připravena na vedoucí lékařské funkce jak na interních klinikách a odděleních nemocnic (např. primář, vedoucí oddělení...), tak i pro další řídící funkce ve zdravotnickém systému.

Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 5
1/1 20
Volitelný (optional)
1/1 5
1/1 5
2. semester
Povinný
1/2 5
1/2 20
1/2 5
3. semester
Povinný
2/3 25
Volitelný (optional)
2/3 5
2/3 5
4. semester
Povinný
2/4 5
2/4 5
2/4 20
5. semester
Povinný
3/5 25
Volitelný (optional)
3/5 5
3/5 5
6. semester
Povinný
3/6 5
3/6 5
3/6 20
7. semester
Povinný
4/7 30
8. semester
Povinný
4/8 30

Together require 225 credits
Together 30 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Student musí být autorem tři publikací v časopisech s recenzním řízením, jejichž je autorem nebo spoluautorem a které jsou z oblasti zaměření studovaného studijního programu a souvisí se zadaným tématem své práce. Publikací se rozumí článek, který byl již otištěn, nebo je prokazatelně přijat k tisku v daném časopise. Nejméně u jednoho příspěvku student musí být prvním autorem a nejméně dva příspěvky musí být publikovány v časopise s impakt faktorem.

Kreditní systém DSP Vojenské vnitřní lékařství je uskutečňován v kreditním systému ECTS. Pro úspěšné ukončení studia musí student získat 240 kreditů. Na konci každého semestru by měl student získat celkem 30 kreditů, za školní rok tedy 60 kreditů. Kromě kreditů za tvůrčí činnost získává student kredity za povinné a volitelné předměty, viz studijní plán programu. 

Student musí v průběhu studia absolvovat stáž na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jinou formu účasti na přímé zahraniční spolupráci. 

Suggestion of final thesis topics
Modern technologies in military internal medicine
(Navrhovaná)
Analysis of factors influencing outcome of allogeneic haematopoietic cell transplantations
(Navrhovaná)
Thrombotic states in cardiovascular and cerebrovascular diseases
(Navrhovaná)
Atherosclerosis and endothelial dysfunction
(Navrhovaná)
Evaluation of toxicity of anticancer therapy
(Navrhovaná)
Possibilities of diagnosis of early hepatocellular carcinoma using serum spectroscopy
(Navrhovaná)
Echocardiography in urgent care
(Navrhovaná)
Use of full blood in pre-hospital care
(Navrhovaná)
Prognostic and predictive indicators in haematological malignancies
(Navrhovaná)
Evaluation of the results of modern diagnostic and therapeutic procedures in internal medicine
(Navrhovaná)
Treatment of floor after endoscopic therapy of colorectal neoplasia
(Navrhovaná)
Endoscopic treatment of fecal incontinence by radiofrequency energy
(Navrhovaná)
Evaluation of the results of modern diagnostic and therapeutic procedures in metabolic intensive care
(Navrhovaná)