Security and Defence
Study program type master's
Study form full-time study
Study language czech
Study period 2 years
Ensures Faculty of Military Leadership
Conditions of acceptance to study

Uchazeči o studium v magisterském studijním programu zahajují přijímací řízení podáním elektronické přihlášky ke studiu prostřednictvím Informačního systému Univerzity obrany v Brně, ve které volí i formu studia. Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení bakalářského studia, doloženého úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu, a složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška zahrnuje:

 • test z krizového řízení,
 • test z právního systému České republiky v oblasti bezpečnosti,
 • test z anglického jazyka.

Uchazeči o studium budou mít na webových stránkách fakulty zveřejněny materiály, ze kterých mohou čerpat na přípravu ke složení přijímací zkoušky, včetně informací o okruzích v rámci příslušeného testu.

Na základě schválených podmínek pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Bezpečnost a obrana může děkan fakulty prominout vykonání přijímací zkoušky pro absolventy bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana, č. j. NAU-61/2019-14.

Počty uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu stanovuje Ministerstvo obrany České republiky ve Věstníku vzdělávacích aktivit Ministerstva obrany České republiky na příslušný rok. S ohledem na zkušenosti z předchozích let a z dříve uskutečňovaných akreditovaných studijních programů na Fakultě vojenského leadershipu se nepředpokládá překročení počtu přijatých uchazečů o studium 50 pro prezenční formu a 50 pro kombinovanou formu.

Bližší podmínky počtu přijímaných uchazečů do prezenční a kombinované formy studia včetně harmonogramu přijímacího řízení budou zveřejněny v podmínkách pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Bezpečnost a obrana na Fakultu vojenského leadershipu v příslušném akademickém roce, které jsou schvalovány akademickým senátem fakulty. Po jejich schválení jsou zveřejňovány na webových stránkách fakulty.

Podmínky přijímání uchazeče, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční škole, se řídí § 48 zákona o vysokých školách a schválenými a zveřejněnými podmínkami pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Bezpečnost a obrana na Fakultu vojenského leadershipu v příslušném akademickém roce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením stanovuje Ministerstvo obrany České republiky a je zveřejněn v podmínkách pro přijetí ke studiu.

The degree program is designed mainly to meet the needs of the Ministry of Defense of the Czech Republic. It represents a continuation of the Security and Defence bachelor degree program (the Decision on Granting Accreditation of the Bachelor Degree Program Ref. No.: NAU-61/2019-14) and reflects the existing social demand for university education of experts in the sphere of defense and security. The degree program has been designed in cooperation with the Ministry of Defense of the Czech Republic. Its graduates are expected to be employed within the defense department (as civilian employees, civil servants or professional soldiers) or within other public and private institutions involved in the sphere of defense and security. The degree program is also designated for personnel in need of higher qualification in security disciplines. Graduates of the degree program shall attain competences applicable at intermediate or higher management levels in organizations involved in defense and security on local, national or international scale.

The aim of the Security and Defence follow-up master´s degree program with professional orientation is to educate graduates possessing theoretical knowledge, skills and competences in the area of crisis management, military art and security threats. Especially developing abilities to prevent, prepare, plan, solve and eliminate impacts of potential military and non-military dangers is being emphasized within the degree program. In addition, the degree program focuses on acquiring the abilities to generalize theoretical knowledge and practical experience in security environment.

The degree program meets the standards of master´s degree programs in the Security Disciplines area of education, whereas the fundamental thematic fields are the following:

 • Crisis Management,
 • Military and Non-Military Security Threats.

The degree program is constructed as a degree program without specializations. To attain the declared knowledge, skills and competences, an internship represents an integral part of the study plan, preferably arranged in cooperation with the defense department, and practical training aimed at verification of the ability to cope with selected security threats endangering population, property or environment in given territory. Furthermore, the study plan includes elective courses (type B) that enable students to acquire more detailed knowledge and skills in selected topics of the security and defense area.

The degree program is to be conducted both in the full and part time forms.

The entire degree program shall be carried out in close cooperation with the Ministry of Defense of the Czech Republic – internships or practical training of selected topics are to be conducted and supervised by selected personnel of the Ministry of Defense.

Graduates of the degree program are to be equipped with the required scope of knowledge of security threats and procedures of their management. Graduates of the degree program are predetermined to be employed in public or private sector organizations involved in national security and defense. The graduates are educated also with regards to applied research in the area of security and defense.

 

a) Professional knowledge:

 • In the area of crisis management, security and defense, the graduates:
  • Reproduce concepts and terms in the area of crisis management, security, defense and intelligence under conditions of the Czech Republic,
  • Are familiar with and interpret structure of national security system and competences of its individual components incl. their relations,
  • Explain the system of crisis management in organizations, especially in public sector,
  • Know and describe documentation of crisis management (crisis plans, crisis preparedness plans and emergency plans),
  • Describe and explain potentialities of prevention and minimization of selected military and non-military threats,
  • Explain current security situation and security threats in selected territories, incl. attributes of their impacts on the Czech Republic,
  • Define intelligence cycle and its phases,
  • Define methods and capacities of the four essential intelligence branches – HUMINT, SIGINT, IMINT and OSINT,
  • Explain possibilities of funding in emergency and crisis situations,
  • Know and interpret key tasks of civil protection,
  • Understand and explain competences and responsibilities within the integrated rescue system,
  • Describe procedures of coping with selected emergency and crisis situations.
 • In the area of military art, the graduates:
  • Interpret fundamental classification of military art and explain connections among its components,
  • Are familiar with the contents of key national defense related doctrinal and strategic documents of the Czech Republic,
  • Describe classification of wars and conflicts,
  • Explain typology of military operations and their characteristics,
  • Know rules and principles of military operations,
  • Explain the notion and nature of peace operations,
  • Describe organization of the Czech defense department, esp. the Czech Armed Forces, NATO and EU.
 • In the area of principles and procedures of decision-making under uncertainty and risk, the graduates:
  • Explain contemporary approaches to management, focused on management in public administration,
  • Are aware of the methods suitable to support decision-making under uncertainty and risk,
  • Know principles of decision-making process, principles of making a decision and communication a decision under risk at the level of an individual, a team and a system,
  • Explain principles involved in recognition, decision-making and information sharing under crisis situations or emergency incidents,
  • Know and explain methods of collection and evaluation of qualitative and quantitative data in the area of security and defense.
 • In the area of fundamental legal acts, the graduates know areas of public law aimed at constitutional stipulation of the Czech Republic security and on external and internal security of the Czech Republic.
 • In the area of resources management, the graduates are aware of basic principles allocation of resources for national defense.
 • The graduates know terminology in the area of security and defense in English language.

 

b) Professional skills: 

 • In the area of crisis management, security and defense, the graduates:
  • Participate in elaboration of components of crisis plans, crisis preparedness plans and emergency plans,
  • Organize and plan selected activities in the area of civil protection when dealing with emergency incidents or crisis situations,
  • Describe styles of management of intelligence from the point of view of a customer and coordination of activities of intelligence services;
  • Discuss contemporary security threats and rationalize current security situation,
  • Elaborate parts of analyzes and recommendations for security management of a territory or an organization,
  • Analyze procedures of resolution of particular emergency incidents and crisis situations,
  • Design procedures of funding prevention, resolution and elimination of emergency incidents and crisis situations.
 • In the area of military art, the graduates:
  • Argue armed forces mission, role and employment in the context of implementation of the Czech Republic security and defense policy,
  • Distinguish military operations and conflicts,
  • Argue reasons for military operations.
 • In the area of principles and procedures of decision-making under uncertainty and risk, the graduates:
  • Process qualitative and quantitative data for national security system,
  • Apply qualitative and quantitative methods for decision-making under uncertainty and risk or for prediction of hazardous phenomena,
  • Analyze decision-making processes under uncertainty while specifying requirements of national security and defense,
  • Apply principles and rules of decision-making and communication process under risk.
 • In the area of fundamental legal acts, the graduates search for selected provisions of fundamental legal acts in the area of public law.
 • In the area of resources management, the graduates assess national defense issues in the context of main economic-security relations and principles of national defense funding.

c) General competences:

Graduates: 

 • Properly apply and develop knowledge in the area of national security and defense,
 • Are able to apply general knowledge and skills in order to understand contemporary security situation,
 • Are able to utilize electronic legal information systems,
 • Apply decision-making processes under uncertainty and risk,
 • Are able to act within crisis management bodies at local or national level,
 • Are able to participate in elaboration of crisis and emergency documentation or assess their parts,
 • Are able to participate in organizing, planning and verifying of crisis preparedness,
 • Are able to manage teams and lead subordinates with emphasis on providing security and defense,
 • Are able to collectively resolve and defend professional measures in the area of security and defense,
 • Are able to effectively communicate during resolution of emergency events and crisis situations,
 • Are able to communicate in English language, incl. professional communication in given branch.
ISCED F 1031 Vojsko a obrana
Code N1031P020001
Number of NAU verdict NAU-318/2020-10
Acreditated 24. 04. 2021 - 24. 04. 2031
Profile of study program Profesně zaměřený
Academic degree Master
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date 14. 10. 2020
Education areas

Bezpečnostní obory

Practise
Praxe

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu praxi ve 4. semestru 2. ročníku. Každá praxe má 240 hodinovou dotaci, tj. 6 týdnů, 1 týden = 40 pracovních hodin. Praxe budou prioritně zabezpečovány a realizovány ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky u vojenských útvarů a zařízení Armády České republiky. Praxe je zaměřena na ověření a prohloubení znalostí a dovedností spojených s aplikací problematiky bezpečnosti a obrany státu. Dalším účelem praxe je získání dat a informací pro zpracování diplomových prací, které budou prioritně prakticky zaměřeny.

Studenti budou na jednotlivá pracoviště pro výkon praxe umisťováni podle možností resortu. Účelem praxe je také příprava studenta na výkon budoucího povolání.

Termín konání praxe je součástí harmonogramu akademického roku, jak pro studenty prezenční nebo kombinované formy studia. Na základě vytvořeného harmonogramu akademického roku dává rektor-velitel na základě návrhu děkana fakulty, předloženého garantem studijního programu, termíny vyčleněné pro konání praxe do ročního plánu Ministerstva obrany České republiky, podle kterého se řídí všechny útvary a zařízení Armády České republiky. Upřesnění útvarů a zařízení Armády České republiky, ve kterých studenti budou vykonávat praxi, je závislé na konkrétních úkolech a plánu daného kalendářního roku. Požadavek rektora-velitele je odpovědnými součástmi (příslušné útvary a zařízení Armády České republiky nebo Ministerstva obrany České republiky) odpovězen cestou Sekce státního tajemníka.

V případě studentů kombinované formy studia je při organizaci praxe postupováno shodně jako u prezenčního studia. Předpokládá se, že převážná většina studentů kombinovaného studia bude příslušníky Ministerstva obrany České republiky / Armády České republiky, kteří musí být vysláni ke studiu. Na základě vyslání jsou studenti uvolňováni ke studiu v souladu se zákoníkem práce a vnitřními předpisy rezortu Ministerstva obrany České republiky. Z tohoto důvodu budou uvolňováni i k vykonání praxe, která je povinnou součástí studia. V případě studentů mimo resort Ministerstva obrany České republiky / Armády České republiky se očekává, že bude také postupováno v souladu s § 231 – 235 Zvyšování kvalifikace a kvalifikační dohoda zákoníku práce. V souladu s těmito paragrafy studenti mají právo na uvolnění z práce v nezbytně nutném rozsahu k účasti na výuce, což praxe, která je součástí akreditovaného studia, splňuje.

Součástí přílohy žádosti o akreditaci je i stanovisko Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany České republiky o poskytnutí součinnosti při zabezpečování praxí pro studenty ve studijním programu Bezpečnost a obrana.

Studenti budou moci požádat garanta předmětu o výkon praxe i mimo Ministerstvo obrany České republiky / Armádu České republiky. Součástí předložené žádosti studenta bude uvedení organizace výkonu praxe, zdůvodnění zvoleného subjektu s ohledem na cíl studia ve studijním programu, profil absolventa studijního programu, zaměření diplomové práce a stanovení obsahové náplně praxe. Garant studijního programu posoudí organizaci, ve které má být praxe vykonávána, s ohledem na výše uvedené náležitosti žádosti. Pokud uvedená žádost naplní požadavky související s cílem studia ve studijním programu, přispěje k naplnění profilu absolventa studijního programu či zpracování diplomové práce studenta, bude garantem předmětu vyhotovena a rektorovi-velitelovi předložena k podpisu smlouva o zajištění odborné praxe. Student v souladu s touto smlouvu a obsahovou náplní praxe bude moci vykonat praxi i mimo uvedená pracoviště.

240
6

4. semestr - 6 týdnů

Ministerstvo obrany České republiky (smluvně)
Útvary a zařízení Armády České republiky (smluvně)
Perspective

Současné národní, evropské i mezinárodní bezpečnostní prostředí se vyznačuje velkým množstvím proměnných faktorů a narůstá tlak na zvyšování úrovně bezpečnosti. V souladu s uvedeným lze předpokládat, že poptávka po odbornících v oblasti bezpečnosti bude stále narůstat. Stakeholders v oblasti bezpečnosti se rozhodují za nejistoty a rizika, proto je nezbytné absolventy profesně zaměřeného studijního programu připravit na tyto podmínky, tak aby byli schopni podílet se na zajišťování bezpečnosti a obrany ve veřejném a soukromém sektoru. Za tím účelem potřebují odpovídající vzdělání, odborné předpoklady a kompetence v této oblasti.

V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany na období 2016–2020 (dále dlouhodobý záměr) je „působit jako mezinárodně uznávaná vojenská univerzita primárně orientovaná podle požadavků a potřeb zřizovatele na přípravu vysokoškolsky kvalifikovaného personálu ozbrojených sil prostřednictvím akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání umožňujících rozvoj klíčových vědních oblastí a dlouhodobě se rozvíjející jako nejvyšší vzdělávací zařízení v oblasti obrany a bezpečnosti a směřující k podobě významné středoevropské vojenské vzdělávací instituce“. Ve vazbě na tuto uvedenou vizi v dlouhodobém záměru byly při tvorbě profilu absolventa respektovány požadavky a potřeby zřizovatele Univerzity obrany v Brně, Ministerstva obrany. Dále byly zohledněny požadavky Metodiky pro tvorbu studijních programů vysokých škol v oblasti bezpečnosti České republiky v působnosti Ministerstva vnitra, č. j. MV- 97848-1/PO-OKR-2020, tak aby nedocházelo k duplicitě výuky s bakalářským studijním programem Bezpečnost a obrana, č. j. NAU-61/2019-14, a byly znalosti a dovednosti studentů v rámci předložené žádosti o akreditaci magisterského navazujícího studijního programu prohlubovány nebo doplňovány. Předložená žádost o akreditaci magisterského navazujícího studijního programu Bezpečnost a obrana je předkládána v souladu cíli a vizí Univerzity obrany v Brně / Fakulty vojenského leadershipu a potřebami aplikační praxe.

Pro zajištění dlouhodobého rozvoje studijního programu je nezbytné zajistit rozvoj pedagogických a vědeckých schopností akademických pracovníků, podílejících se na zajištění studijního programu, ať již v roli garanta předmětu nebo vyučujícího. V současné době je potřeba zajistit kvalitní publikační výstupy v podobě článků v časopisech a na konferencích v uznávaných mezinárodních databází, vytvářet studijní opory, získávat projekty či granty na národní a mezinárodní úrovni a udržet a rozvíjet navázanou spolupráci s praxí (zejména dlouhodobé stáže akademických pracovníků, účast na cvičení orgánů krizového řízení nebo mezinárodních bezpečnostních aktivitách, zejména v NATO a EU). Kvalitativní růst schopností akademických pracovníků je vymezen v jejich osobních plánech kariérního rozvoje. Bez motivovaných, vědecky a pedagogicky schopných akademických pracovníků nebude možné předávat studentů odpovídající znalosti a dovednosti a nebudeme schopni je na odpovídající úrovni připravit na výkon jejich povolání v bezpečnostním prostředí.

Pro dlouhodobý rozvoj profesně zaměřeného studijního programu bude nezbytné prohlubovat spolupráci s praxí za účelem reflexe nejnovějších poznatků a praktických zkušeností do studijního programu, zajištění uplatnění absolventů a rozvoje spolupráce při zabezpečování praxí/stáží.

Snahou předkládaného studijního programu je i prohloubit spolupráci s partnerskými zahraničními vysokými školami a navázat spolupráci s novými zahraničními institucemi v oblasti vzdělávání (zapojení zahraničních akademických pracovníků do výuky v rámci programu ERASMUS+, možnost vysílání studentů ve studijním programu a přijímání zahraničních studentů v rámci programu ERASMUS+) a vědy (zejména za účelem získávání společných mezinárodních projektů). V rámci zvyšování kvality výuky bude nezbytné podporovat rozvoj infrastruktury a přístrojového vybavení po potřeby studijního programu (pořízení nových softwarů apod.)

V souladu s předpisy Univerzity obrany v Brně a Fakulty vojenského leadershipu je za rozvoj studijního programu odpovědný garant studijního programu. Na základě pravidelného hodnocení kvality studijního programu budou přijímána opatření ke zkvalitnění studijního programu. Shodně platí i pro jednotlivé předměty, kdy bude zodpovědný za jejich rozvoj garant předmětu. Ve studijním programu bude prioritně kladen důraz na rozvoj teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu.

Pro potřeby zajištění rozvoje studijního programu a kvality studijního programu si garant studijního programu zřídí Radu studijního programu jako poradní orgán.

Počty přijímaných studentů ke studiu ve studijním programu jsou formulovány ze strany vedení Ministerstva obrany. Počet civilních studentů přijímaných na fakultu je počítán na úrovni cca 15 % z počtu přijímaných vojenských studentů v příslušném akademickém roce. Přesný počet přijímaných studentů do akademického roku je zveřejňován ve Věstníku vzdělávacích aktivit Ministerstva obrany České republiky na příslušný rok.

Do platného akreditovaného studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Bezpečnostní management a Ekonomika obrany státu bylo přijímáno maximálně 50 studenů.

Nepředpokládá se překročení počtu přijímaných uchazečů ke studiu do studijního programu Bezpečnost a obrana pro prezenční formu studia 50 studentů a 50 studentů pro kombinovanou formu studia.

Absolventi studijního programu Bezpečnost a obrana se uplatní prioritně ve prospěch Ministerstva obrany, dalších ústředních orgánů státní správy, krajských a obecních úřadů, popřípadě v soukromém sektoru či neziskovém sektoru, v oblasti řízeni bezpečnosti a obrany.

Absolventi jsou schopni uplatnit se v následujících funkcích:

 • Specialista bezpečnostního a krizového řízení.
 • Specialita pro krizové stavy.
 • Samostatný bezpečnostní referent.
 • Bezpečnostní systémový analytik.
 • Bezpečnostní konzultant.
 • Bezpečnostní referent.
 • Vedoucí pracoviště krizového řízení organizace.
 • Vedoucí bezpečnostní pracovník.
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 5
1/1 5
1/1 5
1/1 2
1/1 2
1/1 3
Povinně volitelný type B (Minimum 2 subjects from group)
1/1 3
1/1 3
1/1 3
1/1 3
1/1 3
1/1 3
1/1 3
1/1 3
1/1 3
Povinně volitelný type B (Minimum 2 subjects from group)
1/1 3
1/1 3
1/1 3
1/1 3
1/1 3
1/1 3
2. semester
Povinný
1/2 3
1/2 2
1/2 6
1/2 5
1/2 4
1/2 2
1/2 2
Povinně volitelný type B (Minimum 2 subjects from group)
1/2 3
1/2 3
1/2 3
1/2 3
1/2 3
1/2 3
1/2 3
1/2 3
1/2 3
1/2 3
1/2 3
Povinně volitelný type B (Minimum 2 subjects from group)
1/2 3
1/2 3
1/2 3
1/2 3
1/2 3
1/2 3
3. semester
Povinný
2/3 2
2/3 8
2/3 4
2/3 4
2/3 4
Povinně volitelný type B (Minimum 2 subjects from group)
2/3 4
2/3 4
2/3 4
2/3 4
2/3 4
2/3 4
2/3 4
2/3 4
2/3 4
Povinně volitelný type B (Minimum 2 subjects from group)
2/3 4
2/3 4
2/3 4
2/3 4
2/3 4
4. semester
Povinný
2/4 12
2/4 8
2/4 10

Together require 140 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem (ustanovení článku 9, odstavce 2 a) a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí (ustanovení článku 25, odstavce 3 a) Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany v Brně).

Státní závěrečná zkouška je složena z obhajoby diplomové práce a ústní zkoušky, která ověřuje získané znalosti studentů z předmětu Krizové řízení a z tématického okruhu Bezpečnost a obrana státu (prověřuje znalosti z předmětů Zpravodajský systém České republiky, Ochrana obyvatelstva a IZS a Vojenské umění).  Student si vylosuje otázky. Každá otázka se skládá z teoretické a aplikované části, která ověřuje schopnost studenta získané poznatky implementovat do praxe.

Komise pro vykonání státní závěrečné zkoušky jsou sestavovány tak, aby členem komise byl zástupce z resortu obrany s odpovídajícím odborným zaměřením a praxí.

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu praxi. Praxe je zařazena ve 4. semestru 2. ročníku v rozsahu 240 h, což odpovídá 6 týdnům. Praxe budou zabezpečovány a realizovány ve spolupráci s Ministerstvem obrany u vojenských útvarů a zařízení Armády České republiky, popřípadě s dalšími orgány veřejného a soukromého sektoru působícími v oblasti bezpečnosti a obrany.

Student si na začátku studia zvolí blok povinně volitelných předmětů typu B, ve které bude studovat 1. - 3. semestr studia. Po výběru daného bloku již není možné provádět změnu. V příslušném bloku povinně volitelných předmětů typu B si student v každém semestru volí 2 předměty. Některé předměty v bloku povinně volitelných předmětů typu B jsou vícesemetrální. Student musí po výběru předmětu v semestru, ve kterém je předmět zahájen, absolvovat všechny semestry daného předmětu. Absolvování předmětu ve stanoveném semestru je nezbytnou podmínkou pro zápis do dalšího ročníku / pro postup do dalšího semestru. 

Plánované exkurze v předmětech jsou nezbytnou součástí výuky a účast studentů na exkurzích je povinná. Účelem exkurzí je seznámit se s fungováním pracovišť podílejících se na zajištění bezpečnosti a obrany.

-

Suggestion of final thesis topics
Impacts of power outage on the region´s infrastructure with a focus on drinking water
(Obhájená)
Drought as a Security Risk in a Region
(Obhájená)
Readiness of factory farmings for selected extraordinary events
(Obhájená)
An aging population as a threat of recruiting for the professional corps of Police of the CR
(Obhájená)
The role of non-governmental non-profit organizations in the protection of the population in the CR
(Obhájená)
Statistic analysis of call dispatched by Public security answering points
(Obhájená)
Fires on impact areas of shooting in military ranges
(Obhájená)
Occupational risk assessment in selected company
(Obhájená)
Corporeal protection of the ammunition base
(Obhájená)
Use of financial instruments for risk prevention and damage elimination
(Navrhovaná)
Deployment of ACR forces and resources in resolving the crisis situation
(Navrhovaná)
Handling an emergency in a selected soft target object
(Navrhovaná)
Risk assessment of a selected military unit
(Navrhovaná)
Development of military expenditures in selected NATO countries
(Navrhovaná)
Crisis preparedness of the city
(Navrhovaná)
Risk assessment for the territory of a municipality with extended powers
(Navrhovaná)
Exercises of crisis management bodies
(Navrhovaná)
Cooperation between the region and the Czech Armed Forces in resolving the crisis situation
(Navrhovaná)