Geography and Meteorology for Defense and Security
Study program type master's
Study form full-time study
Study language czech
Study period 2 years
Ensures Faculty of Military Technology
Conditions of acceptance to study

Podmínky pro přijetí ke studiu pro daný akademický rok jsou schvalovány akademickým senátem fakulty a následně zveřejňovány na webových stránkách fakulty. Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Univerzity obrany. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené bakalářského studijního programu Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost nebo příbuzného studijního programu a složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška zahrnuje test studijních předpokladů. Příbuznost studijních programů bude posuzována podle absolvování předmětů přírodovědného základu (matematika, fyzika) a profilujících předmětů zahrnujících následující oblasti: geografie, klimatologie, geoinformatika, meteorologie, právo a bezpečnost.
Na základě výsledků přijímací zkoušky je sestaveno pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů, které je rozhodující pro přijetí do studijního programu. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů do naplnění maximálního počtu přijímaných studentů daného studijního programu. Počty uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu jsou stanovovány v součinnosti s Ministerstvem obrany.

ISCED F 0532 Vědy o Zemi
Code N0532A330040
Number of NAU verdict NAU-360/2020-15
Acreditated 23. 06. 2021 - 23. 06. 2031
Profile of study program Akademicky zaměřený
Academic degree Master
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program prof. Ing. Marian Rybanský, CSc.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date ?
Education areas

Vědy o Zemi 80 %
Bezpečnostní obory 20 %

Practise
Perspective

Navazující magisterský studijní program Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost (GMOB) je konstruován jako kombinovaný studijní program (SP) bez specializací v oblastech vzdělávání Vědy o Zemi a Bezpečnostní obory. Studijní program je svou koncepcí a zaměřením unikátní v rámci UO v Brně a doplňuje akreditované magisterské studijní programy FVT, které jsou určeny výhradně pro studium vojáků z povolání. Studijní program navazuje na stávající magisterský studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost a obory v něm akreditované. Studijní program je zaměřen do oblasti technologií v oblasti geografie, zeměměřictví, meteorologie a jejich aplikací v bezpečnosti a obraně. V řadě předmětů je plánovaná část výuky společně s vojenskými studenty.

Studijní program navazuje na několik desetiletí trvající výuku v oblasti geografie a meteorologie a jejich aplikací pro potřeby obrany a bezpečnosti na FVT a UO. Záměr rozvoje studijního programu je plánován v souladu s narůstajícími potřebami připravit odborníky v dané oblasti pro potřeby státní správy, samosprávy, komerčních a nestátních organizací, kteří budou připraveni pracovat s prostorovými daty, provádět jejich analýzy a připravovat podklady pro rozhodování zejména v oblastech bezpečnosti a obrany.

Za rozvoj studijního programu bude odpovídat garant studijního programu. Na základě pravidelného hodnocení kvality budou přijímána opatření ke zkvalitnění studijního programu. Shodně za jednotlivé předměty a jejich rozvoj bude zodpovídat garant předmětu. Pro potřeby zajištění rozvoje studijního programu a kvality studijního programu si garant studijního programu zřídí Radu studijního programu jako poradní orgán.

Očekává se rozvoj studijního programu ve spolupráci s vybranými pracovišti MO ČR a AČR v souladu se strategickými dokumenty MO ČR a UO, zejména Koncepcí výstavby Armády České republiky, Definičním rámcem Univerzity obrany v Brně, Strategií tvůrčí činnosti UO a Strategií vzdělávací činnosti UO. Do NMSP GMOB budou průběžně implementovány nové poznatky z oblasti vzdělávání Vědy o Zemi a Bezpečnostní obory a oblastí souvisejících. Rozvoj studijního programu bude reagovat na rozvoj nových technologií v oblasti sběru a hodnocení prostorových dat, na měnící se bezpečnostní prostředí a vznikající rizika, mezi něž se řadí změny klimatu, migrace, regionální nestabilita a další.

Realizace NMSP GMOB a jeho budoucí rozvoj je plně podporován ze strany AČR a MO ČR.

 

Počet přijímaných uchazečů závisí na kapacitních možnostech FVT a UO, která primárně zabezpečuje vzdělávání vojenských profesionálů pro potřeby Armády ČR a rezortu Ministerstva obrany. V souvislosti s touto skutečností se předpokládá, že maximální počet přijímaných uchazečů do studijního programu Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost bude 20. Uvedené číslo vychází z kapacitních možností a dlouhodobých zkušeností z realizace civilních studijních programů na FVT.

Absolventi studijního programu mohou nalézt uplatnění ve státních orgánech a organizacích, ve veřejné správě, v bezpečnostních složkách, ale i u subjektů soukromého sektoru či v mezinárodních organizacích pracujících s geografickými a meteorologickými informacemi a s jejich aplikacemi pro potřeby obrany a bezpečnosti.

Typickými pracovními pozicemi pro absolventa navazujícího magisterského studijního programu Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost jsou tyto:

 •  Operátor bezpečnostního informačního a dohledového centra
 •  Správce geodatabáze
 •  Analytik prostorových dat
 •  Synoptik pozorovatel
 •  Technik provozu a údržby technologií v zeměměřictví
 •  Bezpečnostní konzultant pro oblast geografie a meteorologie
 •  Referent odboru městské informatiky magistrátu
 •  Administrátor GIS technického úseku technických sítí
 •  Prognostik letecké meteorologické služby
 •  Specialista řízení projektů v katastru nemovitostí
 •  Specialista v projektech odboru geoinformatiky ve státní správě
 •  Technik technické podpory v oblasti geografie a meteorologie
 •  Specialista pracoviště hydrologických předpovědí
 •  Specialista pracoviště modelování meteorologických dat

Absolventi studijního programu se zájmem a schopnostmi vědecky pracovat mohou přímo pokračovat v připravovaném doktorském studijním programu Vojenská geografie a meteorologie, popř. v jiném doktorském studijním programu orientovaném na vzdělávání v oblasti věd o Zemi a bezpečnosti.

 

Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 5
1/1 5
1/1 5
1/1 4
Povinně volitelný type A (Minimum 5 credits from group)
1/1 5
1/1 5
Povinně volitelný type A (Minimum 4 credits from group)
1/1 4
1/1 4
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 3
1/2 3
1/2 2
1/2 5
1/2 2
1/2 3
1/2 4
1/2 4
1/2 2
3. semester
Povinný
2/3 2
2/3 6
2/3 5
2/3 4
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type A (Minimum 3 credits from group)
2/3 3
2/3 3
Povinně volitelný type A (Minimum 5 credits from group)
2/3 5
2/3 5
4. semester
Povinný
2/4 12
2/4 6
2/4 6
2/4 6

Together require 120 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce

Geografie a klimatologie

Ověřovány jsou zejména znalosti vyučované v předmětech Geografie a klimatologie II, Sběr prostorových dat II, Synoptická meteorologie II

Informační systémy v geografii a meteorologii

Ověřovány jsou zejména znalosti vyučované v předmětech Informační systémy v geografii a meteorologii II, Dálkový průzkum Země

Geografická a meteorologická podpora operací

Ověřovány jsou zejména znalosti vyučované v předmětech Geografická a meteorologická podpora operací II, Bezpečnostní realita vybraných regionů, Letecká meteorologie, Ochrana obyvatelstva a IZS

Povinná účast na praktické výuce ve specializaci, odevzdání seminárních prací v předmětech Seminář z geografie a klimatologie, Seminář z geografické a meteorologické podpory operací, Seminář z IS v geografii a meteorologii.

Suggestion of final thesis topics
Analysis ...
(Navrhovaná)
Modelling ...
(Navrhovaná)
Char ...
(Navrhovaná)
Possibilities ...
(Navrhovaná)
Comparison ...
(Navrhovaná)
Regio ...
(Navrhovaná)
DMP
(Navrhovaná)
VW
(Navrhovaná)
Time ...
(Navrhovaná)
Influence ...
(Navrhovaná)
IZS
(Navrhovaná)
Europe
(Navrhovaná)
GNSS
(Navrhovaná)