Teorie obrany státu
Typ studijního programu doktorský
Forma studia kombinované
Jazyk studia čeština
Doba studia 4 roky
Garantuje Fakulta vojenského leadershipu
Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou k přijetí ke studiu je:

 • úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský,
 • prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – přezkoušení z dovedností psaní, poslech a čtení,
 • prokázání odborných znalostí ve formě písemného testu z problematiky vybraného zaměření (Řízení obrany státu; Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim; Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti),
 • absolvování pohovoru před přijímací komisí, který bude zčásti veden v anglickém jazyce.

Při výběru z řad uchazečů o studium bude rozhodnuto na základě:

 • pohovoru uchazeče před přijímací komisí,
 • záměru tématu disertační práce, který uchazeč představí v rámci pohovoru,
 • výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka a z odborných znalostí.

Základní opodstatnění existence DSP TOS spočívá v objektivní společenské potřebě vědeckého zkoumání problémů obrany a bezpečnosti státu a přípravy vědeckých pracovníků, odborníků, důstojníků, ale i civilních úředníků resortu MO ČR, odborníků dalších resortů podílejících se na koncipování a řízení obrany a bezpečnosti státu, absolventů vojenských i civilních vysokých škol. Problematika obrany a bezpečnosti státu vyžaduje soustavné rozpracovávání teorií a jejích uplatňování v praxi, zdokonalování vědeckých metod vhodných pro zkoumání této oblasti reality, hledání principů, formulování zásad a postupů využitelných v praxi apod.
Problematika obrany a bezpečnosti státu často vyžaduje řešení v utajovaném režimu a přístup k informacím, které nejsou dostupné pro veřejné vysoké školy. Z tohoto důvodu je objektivní potřebou, aby především problematika obrany státu byla řešena na vysoké škole, kterou si pro tyto potřeby stát zřídil.

V průběhu studia v DSP TOS bude možné zaměřit se prostřednictvím volby studijních předmětů na problematiku:

 • Řízení obrany státu,
 • Zbraní hromadného ničení, škodlivin a ochrany proti nim,
 • Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti.

Společné cíle doktorského studijního programu jsou:

 • rozvoj a vzdělání nadaných absolventů magisterských studijních programů vojenských i ostatních vysokých škol, jejichž zaměření spadá do oblasti obrany a bezpečnosti státu,
 • příprava odborníků pro řešení problematiky obrany a bezpečnosti státu, a to jak vědeckých pracovníků, tak i důstojníků a státních úředníků podílejících se na koncipování a řízení obrany státu, na řízení a použití druhů vojsk a služeb,
 • prohloubení odborných znalostí studentů v rámci svého zaměření,
 • všestranné rozvinutí schopností studentů k řešení odborných problémů s využitím základních a specifických vědeckých metod zkoumání,
 • vytvoření předpokladů k práci:
  • pro výkon funkcí v ozbrojených silách nebo ve státní správě na úrovni středního a vrcholového
   managementu,
  • ve výzkumných nebo vysokoškolských organizacích,
  • na pracovních pozicích zabývajících se koncepční prací, včetně zadávání požadavků na realizaci obranného a bezpečnostního výzkumu.

Specifické cíle pro jednotlivá odborná zaměření:

Specifickými cíli při zaměření se na problematiku Řízení obrany státu jsou:

 • příprava studentů pro působení na akademických, vědeckých a řídících funkcí v oblasti obrany a bezpečnosti a pro tvůrčí a koncepční činnosti v plánování a řízení obrany státu a řízení a použití druhů vojsk,
 • rozvoj vědomostí a tvůrčích schopností studentů v oblasti vojenského umění (vojenské strategie, operačního umění a taktiky) a velení a řízení vojsk.

Specifickými cíli při zaměření se na problematiku Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim jsou:

 • příprava studentů pro působení na akademických, vědeckých a řídících funkcí v oblasti obrany a bezpečnostni se zaměřením na problematiku vlastností a účinků chemických a jaderných zbraní, vysoce toxických a radioaktivních látek,
 • zkoumání principů, metod a postupů ochrany proti zbraním hromadného ničení a jejich aplikace do systému ochrany v oblasti obrany a bezpečnosti státu,
 • řešení teoretických i praktických problémů souvisejících s použitím zbraní hromadného ničení a toxických a radioaktivních látek a ochraně proti nim.

Specifickými cíli při zaměření se na problematiku Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti jsou:

 •  příprava studentů pro působení na akademických, vědeckých a řídících funkcí v oblasti obrany a bezpečnosti se zaměřením na aplikaci a rozvíjení matematicko-statistických metod vhodných k analýze bezpečnostních hrozeb,
 • řešení vědeckých problémů z oblasti obrany a bezpečnosti, které souvisejí především se sběrem a analýzou dat, tvorbou a aplikací stochastických modelů.

Společné výstupy z učení pro absolventy DSP TOS

a) Odborné znalosti

Absolventi DSP TOS mají hluboké a systematické znalosti a porozumění o:

 • úloze ozbrojených sil při zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
 • velení a řízení ozbrojených sil ČR,
 • nejnovějších poznatcích v oblasti svého zaměření,
 • základních a specifických vědeckých metodách zkoumání uplatňovaných v obranném a bezpečnostním výzkumu,
 • etice vědecké práce.

b) Odborné dovednosti

Absolventi DSP TOS umí:

 • aplikovat znalosti problematiky velení a řízení ozbrojených sil při zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
 • uplatňovat zásady vedení lidí při zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
 • uplatňovat získané poznatky při tvůrčí činnosti,
 • používat základní a specifické metody vědecké práce pro potřeby rozvoje obrany a bezpečnosti státu,
 • řešit nebo podílet se na řešení dílčích výzkumných úkolů v oblasti obrany a bezpečnosti státu,
 • vhodným způsobem diseminovat výsledky vědecké práce v českém a anglickém jazyce,
 • dodržovat etiku vědecké práce,
 • zohledňovat světové trendy výzkumu a vývoje ve své vědecké práci,
 • interpretovat získané znalosti při výuce.

c) Obecné schopnosti

Absolventi DSP TOS jsou schopni (mají předpoklady):

 • podílet se na plánování a zabezpečování obrany a bezpečnosti státu,
 • působit ve strukturách bezpečnostního systému státu,
 • podílet se na zpracování koncepčních dokumentů v oblasti obrany a bezpečnosti státu,
 • navrhovat inovativní způsoby řešení problémů tvůrčí povahy,
 • působit samostatně nebo jako člen vědeckého týmu při řešení výzkumného úkolu,
 • navrhovat způsoby teoretického a praktického využití výsledků tvůrčí činnosti,
 • prezentovat a obhajovat výsledky tvůrčí činnosti v odborné komunitě,
 • posuzovat a hodnotit výsledky tvůrčí činnosti.

Specifické výstupy z učení při zaměření na problematiku Řízení obrany státu

a) Odborné znalosti

Absolventi mají v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů hluboké a systematické znalosti a porozumění o:

 • principech vojenského umění,
 • aktuálních poznatcích a současných trendech u vybraného druhu vojska,
 • poskytování bojové podpory a zabezpečení ozbrojených sil v operacích,
 • ekonomických aspektech vedení válečného konfliktu.

b) Odborné dovednosti

Absolventi v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů umí:

 • analyzovat ozbrojené konflikty,
 • analyzovat, zhodnotit a navrhnout použití vybraného druhu vojska v operacích,
 • navrhnout způsob provedení bojové podpory a zabezpečení v operaci,
 • analyzovat ekonomické aspekty použití ozbrojených sil.

c) Obecné schopnosti

Absolventi jsou v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů schopni (mají předpoklady):

 • podílet se na návrzích opatření k rozvoji použití ozbrojených sil,
 • podílet se na rozvoji vybraného druhu vojska,
 • navrhovat nové způsoby realizace bojové podpory a zabezpečení ozbrojených sil v operacích a jejich dílčích opatření,
 • predikovat vývoj ekonomických aspektů zabezpečení obrany a bezpečnosti státu a stanovovat jejich dopad.

Specifické výstupy z učení při zaměření na problematiku Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim

a) Odborné znalosti

Absolventi mají v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů hluboké a systematické znalosti a porozumění o:

 • způsobech realizace chemického zabezpečení ozbrojených sil v operacích,
 • účincích bojových chemických látek na osoby a materiál,
 • způsobech ochrany před účinky zbraní hromadného ničení a nebezpečných toxických látek,
 • dopadech použití jaderných zbraní.

b) Odborné dovednosti

Absolventi v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů umí:

 • navrhnout způsob provedení chemického zabezpečení ozbrojených sil v operaci,
 • zhodnotit možnosti zneužití bojových chemických látek a zbraní hromadného ničení a stanovit jejich účinky na vojsko a obyvatelstvo,
 • analyzovat účinnost prostředků individuální a kolektivní ochrany,
 • predikovat následky použití jaderných zbraní.

c) Obecné schopnosti

Absolventi jsou v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů schopni (mají předpoklady) navrhovat nové:

 • způsoby realizace chemického zabezpečení ozbrojených sil v operacích a jeho dílčích opatření,
 • opatření k ochraně vojsk a obyvatelstva před účinky bojových chemických látek a zbraní hromadného ničení,
 • prostředky a způsoby individuální a kolektivní ochrany,
 • opatření k ochraně před účinky jaderných zbraní.

Specifické výstupy z učení při zaměření na problematiku Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti

a) Odborné znalosti

Absolventi mají v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů hluboké a systematické znalosti a porozumění o:

 • způsobech sběru statistických dat v bezpečnostním prostředí,
 • metodologických aspektech při vyhodnocování informací z datových souborů,
 • kvantitativních metodách modelování rizik,
 • metodách používaných při analýze časových řad,
 • mnohorozměrných statistických metodách.

b) Odborné dovednosti

Absolventi v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů umí aplikovat:

 • metody pro kvantitativní analýzu rizika,
 • metody pro analýzu časových řad,
 • statistické metody při posuzování bezpečnostních hrozeb.

c) Obecné schopnosti

Absolventi jsou v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů schopni (mají předpoklady):

 • vyhodnocovat a predikovat rizikové faktory vývoje bezpečnostního prostředí,
 • vyhodnocovat a predikovat vývojové trendy rizika v čase,
 • s využitím mnohorozměrných statistických metod navrhovat a kvantitativně vyhodnocovat opatření k minimalizaci bezpečnostních hrozeb.
ISCED F 1031 Vojsko a obrana
Kód studijního programu P1031D020001
Číslo rozhodnutí NAÚ NAU-535/2019-10
Akreditováno 02. 07. 2020 - 02. 07. 2030
Profil studijního programu Profesně zaměřený
Udělovaný akademický titul doktor
Rigorózní řízení NE
Garant studijního programu pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.
Příprava k výkonu regulovaného povolání NE
Příprava odborníků z oblasti bezpečnosti ANO
Datum schválení 25. 06. 2020
Oblasti vzdělávání

bezpečnostní obory

Odborná praxe
Záměr rozvoje

DSP TOS bude jediným DSP na FVL UO a vychází ze tří současných doktorských studijních programů, na jejichž realizaci se FVL podílí. Sloučení těchto tří DSP představuje jejich žádoucí evoluci s ohledem na vývoj vojenského vysokého školství, požadavky zřizovatele UO, vývoj bezpečnostního prostředí v mezinárodním kontextu, orientaci na oblast vzdělávání „bezpečnostní obory“ aj.

UO bude v rámci DSP TOS vždy respektovat požadavky svého zřizovatele, tj. státu / Ministerstva obrany ČR.

DSP TOS bude do obsahu svých studijních předmětů postupně implementovat nové poznatky.

Maximálně 10 studentů ročně (8 prezenční studium, 2 kombinované studium).

Absolvent doktorského studijního programu se uplatní na středních a vyšších stupních velení ozbrojených sil, jako akademický pracovník vojenské univerzity a případně jiné vysoké školy s výukou problematiky obrany a bezpečnosti státu. Dále najde uplatnění ve vojenských výzkumných a vědeckých zařízeních i zařízeních obranného a bezpečnostního průmyslu. Absolvent programu může získané znalosti využít také ve státní správě a samosprávě s důrazem na oblast zajištění obrany a bezpečnosti.

Celkem potřeba 230 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Student DSP TOS bude v průběhu studia povinen předkládat výsledky své tvůrčí práce a evidovat je v Informačním portálu výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě obrany v Brně.

Publikace musí mít vztah k tématu disertační práce, musí vzniknout v průběhu stávajícího studia a musí být dedikované k Univerzitě obrany v Brně.

Minimální požadavek na publikační činnost studentů DSP TOS představují 2 výstupy typu Jsc a 2 výstupy typu Dsc/wos. Publikační výstup typu Jsc lze nahradit výstupem typu Jimp v časopise s nulovým impakt faktorem a dva publikační výstupy typu Jsc lze nahradit jedním výstupem typu Jimp v časopise s nenulovým impakt faktorem. Dva výstupy typu Dsc/wos lze nahradit dalším výstupem typu Jsc nebo Jimp. U jednoho výstupu typu Jsc nebo Jimp musí být student uveden jako první autor.

Pro dosažení požadovaného počtu kreditů za tvůrčí činnost v daném semestru (viz tabulka Požadované bodové hodnocení pro splnění povinného předmětu Tvůrčí činnost) musí student získat příslušný počet bodů, kterými jsou ohodnoceny publikační výstupy a další tvůrčí činnost (viz tabulka Bodové ohodnocení tvůrčích aktivit v doktorskému studijním programu Teorie obrany státu), přičemž musí být splněny podmínky uvedené ve sloupci „Požadavky na uplatnění“.

Další podrobnosti jsou uvedeny v B-III formuláři k předmětu Tvůrčí činnost.

 

Požadované bodové hodnocení pro splnění povinného předmětu Tvůrčí činnost

 

Semestr

Minimální součet všech získaných bodů podle tabulky Bodové ohodnocení tvůrčích aktivit v doktorskému studijním programu Teorie obrany státu v průběhu studia

Počet udělených kreditů

1.

0

10

2.

10

10

3.

10

20

4.

30

20

5.

30

30

6.

100

30

7.

100

30

8.

180

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodové ohodnocení tvůrčích aktivit v doktorskému studijním programu Teorie obrany státu

Název aktivity

Počet bodů

Požadavky na uplatnění

Článek v recenzovaném časopise typu Jimp

100

Mentální podíl na vzniku každého výstupu musí být alespoň 20 %.

Je možné uplatnit publikační výstup, který je přijat k publikování anebo u kterého probíhá zařazování do databáze SCOPUS nebo Web of Science. K tomu si může garant DSP TOS vyžádat prostřednictvím školitele předložení potvrzení od editora časopisu.

Článek v recenzovaném časopise typu Jsc

50

Odborná kniha

30

Mentální podíl na vzniku výstupu musí být alespoň 10 %.

Kapitola v odborné knize

10

Podíl na vzniku patentu nebo poloprovozu

30

 

Článek v recenzovaném časopise typu Jost

15

Mentální podíl na vzniku výstupu musí být alespoň 20 %.

Publikační činnost ve sbornících z konferencí evidovaných v databázi Web of Science nebo SCOPUS

15

 

Uplatnit lze pouze výstup s aktivním vystoupením na konferenci – dokládá se certifikátem nebo programem z konference.

Mentální podíl na vzniku výstupu musí být alespoň 20 %.

Ostatní publikační činnost

10

Publikace ve sborníku konference neevidované v databázi Web of Science nebo SCOPUS (vč. aktivního vystoupení – dokládá se certifikátem nebo programem z konference). Mentální podíl na vzniku výstupu musí být alespoň 50 %.

Ostatní tvůrčí činnost

20

Podíl na vzniku aplikovaného výsledku typu ověřená technologie, prototyp, funkční vzorek, software, užitný vzor, průmyslový vzor nebo certifikované technologie (metodika). Mentální podíl na vzniku výsledku musí být alespoň 10 %.

Řádné absolvování zahraniční stáže

20

Nejpozději do konce třetího ročníku studia
(viz Požadavky na absolvování stáží).

Účast v mezinárodním vědeckém projektu

30

 

Zahraniční stáž musí být vykonána v rámci prvních tří let studia na zahraniční vysoké škole nebo ve vyjímečných případech, po schválení oborovou radou DSP TOS a děkanem FVL, na zahraniční instituci, kde probíhá výzkum v souladu se zaměřením disertační práce studenta. Stáž musí být vykonána bez přerušení a musí trvat alespoň jeden měsíc.

K absolvování zahraniční stáže je nutný souhlas školitele a předsedy oborové rady. Při schvalování odborné stáže se posuzuje především odborné zaměření zahraniční vysoké školy, případně instituce.

Zahraniční stáž lze vykonat až po schválení tématu disertační práce.

Vykonání zahraniční stáže lze nahradit účastí na mezinárodním vědeckém projektu.

U studentů prezenční formy studia se bude vyžadovat zapojení do výchovně vzdělávacího procesu v bakalářských nebo magisterských studijních programech na FVL nebo v kurzech celoživotního vzdělávání na CBVSS zpravidla v rozsahu 20 hodin za semestr. Pro studenty kombinované formy je aktivita pedagogické činnosti volitelná.

Dále se u studentů DSP TOS předpokládá zapojení se do řešitelských kolektivů projektů z účelové podpory, případně řešení vlastního projektu specifického vysokoškolského výzkumu.

Požadavky na státní doktorskou zkoušku:

Zpracování tezí disertační práce. Obsahem tezí disertační práce bude analýza současného stavu založená na literární rešerši ve sféře bádání, popis metod a nástrojů, jež student hodlá využít k získání a interpretaci výsledků, spolu s předpokládanou osnovou disertační práce. V práci mohou být zahrnuty primární výsledky a diskuse.

Návrh témat závěrečných prací