State Defence Theory
Study program type doctoral
Study form part-time study
Study language czech
Study period 4 years
Ensures Faculty of Military Leadership
Conditions of acceptance to study

Podmínkou k přijetí ke studiu je:

  • úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský,
  • prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – přezkoušení z dovedností psaní, poslech a čtení,
  • prokázání odborných znalostí ve formě písemného testu z problematiky vybraného zaměření (Řízení obrany státu; Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim; Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti),
  • absolvování pohovoru před přijímací komisí, který bude zčásti veden v anglickém jazyce.

Při výběru z řad uchazečů o studium bude rozhodnuto na základě:

  • pohovoru uchazeče před přijímací komisí,
  • záměru tématu disertační práce, který uchazeč představí v rámci pohovoru,
  • výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka a z odborných znalostí.
ISCED F 1031 Vojsko a obrana
Code P1031D020001
Number of NAU verdict NAU-535/2019-10
Acreditated 02. 07. 2020 - 02. 07. 2030
Profile of study program Profesně zaměřený
Academic degree Doctor
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date 25. 06. 2020
Education areas

bezpečnostní obory

Practise
Perspective

DSP TOS bude jediným DSP na FVL UO a vychází ze tří současných doktorských studijních programů, na jejichž realizaci se FVL podílí. Sloučení těchto tří DSP představuje jejich žádoucí evoluci s ohledem na vývoj vojenského vysokého školství, požadavky zřizovatele UO, vývoj bezpečnostního prostředí v mezinárodním kontextu, orientaci na oblast vzdělávání „bezpečnostní obory“ aj.

UO bude v rámci DSP TOS vždy respektovat požadavky svého zřizovatele, tj. státu / Ministerstva obrany ČR.

DSP TOS bude do obsahu svých studijních předmětů postupně implementovat nové poznatky.

Maximálně 10 studentů ročně (8 prezenční studium, 2 kombinované studium).

Absolvent doktorského studijního programu se uplatní na středních a vyšších stupních velení ozbrojených sil, jako akademický pracovník vojenské univerzity a případně jiné vysoké školy s výukou problematiky obrany a bezpečnosti státu. Dále najde uplatnění ve vojenských výzkumných a vědeckých zařízeních i zařízeních obranného a bezpečnostního průmyslu. Absolvent programu může získané znalosti využít také ve státní správě a samosprávě s důrazem na oblast zajištění obrany a bezpečnosti.

Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 10
1/1 10
1/1 10
2. semester
Povinný
1/2 10
1/2 10
1/2 10
3. semester
Povinný
2/3 20
Povinně volitelný type A (Minimum 10 credits from group)
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
4. semester
Povinný
2/4 20
5. semester
Povinný
3/5 30
6. semester
Povinný
3/6 30
7. semester
Povinný
4/7 30
8. semester
Povinný
4/8 30

Together require 230 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Student DSP TOS bude v průběhu studia povinen předkládat výsledky své tvůrčí práce a evidovat je v Informačním portálu výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě obrany v Brně.

Publikace musí mít vztah k tématu disertační práce, musí vzniknout v průběhu stávajícího studia a musí být dedikované k Univerzitě obrany v Brně.

Minimální požadavek na publikační činnost studentů DSP TOS představují 2 výstupy typu Jsc a 2 výstupy typu Dsc/wos. Publikační výstup typu Jsc lze nahradit výstupem typu Jimp v časopise s nulovým impakt faktorem a dva publikační výstupy typu Jsc lze nahradit jedním výstupem typu Jimp v časopise s nenulovým impakt faktorem. Dva výstupy typu Dsc/wos lze nahradit dalším výstupem typu Jsc nebo Jimp. U jednoho výstupu typu Jsc nebo Jimp musí být student uveden jako první autor.

Pro dosažení požadovaného počtu kreditů za tvůrčí činnost v daném semestru (viz tabulka Požadované bodové hodnocení pro splnění povinného předmětu Tvůrčí činnost) musí student získat příslušný počet bodů, kterými jsou ohodnoceny publikační výstupy a další tvůrčí činnost (viz tabulka Bodové ohodnocení tvůrčích aktivit v doktorskému studijním programu Teorie obrany státu), přičemž musí být splněny podmínky uvedené ve sloupci „Požadavky na uplatnění“.

Další podrobnosti jsou uvedeny v B-III formuláři k předmětu Tvůrčí činnost.

 

Požadované bodové hodnocení pro splnění povinného předmětu Tvůrčí činnost

 

Semestr

Minimální součet všech získaných bodů podle tabulky Bodové ohodnocení tvůrčích aktivit v doktorskému studijním programu Teorie obrany státu v průběhu studia

Počet udělených kreditů

1.

0

10

2.

10

10

3.

10

20

4.

30

20

5.

30

30

6.

100

30

7.

100

30

8.

180

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodové ohodnocení tvůrčích aktivit v doktorskému studijním programu Teorie obrany státu

Název aktivity

Počet bodů

Požadavky na uplatnění

Článek v recenzovaném časopise typu Jimp

100

Mentální podíl na vzniku každého výstupu musí být alespoň 20 %.

Je možné uplatnit publikační výstup, který je přijat k publikování anebo u kterého probíhá zařazování do databáze SCOPUS nebo Web of Science. K tomu si může garant DSP TOS vyžádat prostřednictvím školitele předložení potvrzení od editora časopisu.

Článek v recenzovaném časopise typu Jsc

50

Odborná kniha

30

Mentální podíl na vzniku výstupu musí být alespoň 10 %.

Kapitola v odborné knize

10

Podíl na vzniku patentu nebo poloprovozu

30

 

Článek v recenzovaném časopise typu Jost

15

Mentální podíl na vzniku výstupu musí být alespoň 20 %.

Publikační činnost ve sbornících z konferencí evidovaných v databázi Web of Science nebo SCOPUS

15

 

Uplatnit lze pouze výstup s aktivním vystoupením na konferenci – dokládá se certifikátem nebo programem z konference.

Mentální podíl na vzniku výstupu musí být alespoň 20 %.

Ostatní publikační činnost

10

Publikace ve sborníku konference neevidované v databázi Web of Science nebo SCOPUS (vč. aktivního vystoupení – dokládá se certifikátem nebo programem z konference). Mentální podíl na vzniku výstupu musí být alespoň 50 %.

Ostatní tvůrčí činnost

20

Podíl na vzniku aplikovaného výsledku typu ověřená technologie, prototyp, funkční vzorek, software, užitný vzor, průmyslový vzor nebo certifikované technologie (metodika). Mentální podíl na vzniku výsledku musí být alespoň 10 %.

Řádné absolvování zahraniční stáže

20

Nejpozději do konce třetího ročníku studia
(viz Požadavky na absolvování stáží).

Účast v mezinárodním vědeckém projektu

30

 

Zahraniční stáž musí být vykonána v rámci prvních tří let studia na zahraniční vysoké škole nebo ve vyjímečných případech, po schválení oborovou radou DSP TOS a děkanem FVL, na zahraniční instituci, kde probíhá výzkum v souladu se zaměřením disertační práce studenta. Stáž musí být vykonána bez přerušení a musí trvat alespoň jeden měsíc.

K absolvování zahraniční stáže je nutný souhlas školitele a předsedy oborové rady. Při schvalování odborné stáže se posuzuje především odborné zaměření zahraniční vysoké školy, případně instituce.

Zahraniční stáž lze vykonat až po schválení tématu disertační práce.

Vykonání zahraniční stáže lze nahradit účastí na mezinárodním vědeckém projektu.

U studentů prezenční formy studia se bude vyžadovat zapojení do výchovně vzdělávacího procesu v bakalářských nebo magisterských studijních programech na FVL nebo v kurzech celoživotního vzdělávání na CBVSS zpravidla v rozsahu 20 hodin za semestr. Pro studenty kombinované formy je aktivita pedagogické činnosti volitelná.

Dále se u studentů DSP TOS předpokládá zapojení se do řešitelských kolektivů projektů z účelové podpory, případně řešení vlastního projektu specifického vysokoškolského výzkumu.

Požadavky na státní doktorskou zkoušku:

Zpracování tezí disertační práce. Obsahem tezí disertační práce bude analýza současného stavu založená na literární rešerši ve sféře bádání, popis metod a nástrojů, jež student hodlá využít k získání a interpretaci výsledků, spolu s předpokládanou osnovou disertační práce. V práci mohou být zahrnuty primární výsledky a diskuse.

Suggestion of final thesis topics