Preventive Medicine and Public Health Protection
Study program type doctoral
Study form full-time study
Study language czech
Study period 4 years
Ensures Military Faculty of Medicine
Conditions of acceptance to study

Podmínkou k přijetí ke studiu je:

 • úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský,
 • prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – přezkoušení z dovedností psaní, poslech a čtení,
 • prokázání odborných znalostí,
 • absolvování pohovoru před přijímací komisí, který bude zčásti veden v anglickém jazyce.

 

Při výběru z řad uchazečů o studium bude rozhodnuto na základě:

 • pohovoru uchazeče před přijímací komisí,
 • záměru tématu disertační práce, který uchazeč představí v rámci pohovoru,
 • výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka a z odborných znalostí.

Vstupní požadavky:

Absolvent lékařské fakulty, farmaceutické fakulty, fakulty veterinárního lékařství nebo přírodovědecké fakulty se zaměřením na biologii případně jiné fakulty s prokazatelným profesním zaměřením na obor preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví. Jsou požadovány znalosti v rozsahu pregraduální výuky na výše zmíněných fakultách. Dále jsou zjišťovány odborné znalosti s přihlédnutím k tématu budoucí disertační práce. Posuzovány jsou také výsledky dosavadního odborného působení (vědecké, publikační, přednáškové aktivity), je zjišťována motivace a konkretizace představ o studiu, předpoklady pro vědeckou práci, znalost anglického jazyka a znalost práce na PC.

 

ISCED F 0912 Humánní medicína
Code P0912D350130
Number of NAU verdict NAU-245/2020-11
Acreditated 06. 03. 2021 - 06. 03. 2025
Profile of study program Akademicky zaměřený
Academic degree Doctor
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program pplk. gšt. doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts NO
Approval date 29. 07. 2020
Education areas

Všeobecné lékařství a zubní lékařství - 95%

Bezpečnostní obory - 5 %

Practise
Perspective

Záměrem studijního programu je vychovávat odborníky v oblasti problematiky nemocí hromadného výskytu, se zaměřením na neinfekční onemocnění hromadného výskytu a jejich prevenci výskytu v populaci. Ve výzkumné činnosti je záměrem studijního programu získávání nových poznatků a inovačních přístupů využitelných pro vývoj nových primárně preventivních opatření, metod a postupů sloužících ke kontrole výskytu těchto chronických onemocnění.

DSP Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví se zabývá přípravou erudovaných odborníků v oblasti prevence, ochrany a podpory zdraví osob.  Záměrem je s využitím vědeckých postupů navrhovat preventivní medicínská opatření směřující k ochraně zdraví jednotlivců a kolektivů.

Obor Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví navazuje na DSP Vojenská hygiena, který se v souladu s výukovými potřebami Fakulty vojenského zdravotnictví rozšiřuje o oblasti preventivní a komunitní medicíny, obor ochrany veřejného zdraví a oblast ochrany osob před účinky CBRNE incidentů. Nový obor komplexně pokrývá uvedenou problematiku nejen z pohledu medicínského, ale také s ohledem na související národní legislativní rámec a mezinárodní normy.

Čtyři uchazeči pro prezenční formu studia za každý kalendářní rok.

Vědecká práce v oblastech lékařského, biologického a bezpečnostního výzkumu, výuka na vysokých školách lékařského a biologického zaměření, expertízy. Vedení kolektivu orgánů ochrany veřejného zdraví.

Absolvent bude mít obecné a speciální znalosti z oborů hygiena, včetně problematiky životního prostředí, oborů preventivní a komunitní medicína, oboru ochrany veřejného zdraví a ochrany osob před účinky CBRNE incidentů.

Absolvent dokáže tyto znalosti aplikovat do řešení běžných situací řešených v oblasti ochrany veřejného zdraví i při specifických podmínkách krizových situací. Je schopen plnohodnotné aplikace teoretických znalostí dané problematiky do praktické činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v civilním prostředí i ve specifickém prostředí vojenských útvarů a zařízení.

 

Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 5
1/1 25
2. semester
Povinný
1/2 5
1/2 25
3. semester
Povinný
2/3 5
2/3 25
4. semester
Povinný
2/4 5
2/4 25
5. semester
Povinný
3/5 25
Volitelný (optional)
3/5 5
3/5 5
3/5 5
6. semester
Povinný
3/6 25
Volitelný (optional)
3/6 5
3/6 5
3/6 5
7. semester
Povinný
4/7 25
Volitelný (optional)
4/7 5
4/7 5
8. semester
Povinný
4/8 30

Together require 225 credits
Together 40 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

V rámci studia DSP Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví (PMOVZ) studenti absolvují povinné předměty:

 • Tvůrčí činnost 1 - 8 (v každém semestru čtyřletého studia)
 • Anglický jazyk (1. ročník, 1. semestr)
 • Hygiena (1. ročník, 2. semestr) 
 • Preventivní medicína (2. ročník, 3. semestr)
 • Ochrana veřejného zdraví (2. ročník, 4. semestr)

a tři povinně volitelné předměty, z celkové nabídky 8 možností (od 3. do 4. ročníku je třeba si vybrat z osmi nabízených volitelných  předmětů minimálně tři, a to v semestrech 5. - 7.)

 • Obecná epidemiologie (3. ročník, 5. semestr)
 • E-Health a telemedicína (3. ročník, 5. semestr)
 • Příprava odborné přednášky (3. ročník, 5. semestr)
 • Základy veřejného práva (3. ročník, 6. semestr)
 • Metabolismus a výživa (3. ročník, 6. semestr)
 • Klinická biochemie (3. ročník, 6. semestr)
 • Statistika v biomedicínském výzkumu (4. ročník, 7. semestr)
 • Cestovní medicína (4. ročník, 7. semestr).  

Výuka všech předmětů je realizována formou samostudia  a konzultací. Vyučující je možné ve všech případech kontaktovat jak telefonicky, tak e-mailem. 

Důraz, a to i z hlediska hodnoty získaných kreditů je kladen na povinný předmět Tvůrčí činnost (TČ), který prochází každým semestrem čtyřletého studia (1-8).  Odráží v sobě rešeršní zpracování tématu disertační práce, výzkumnou práci coby podklad řešení zadaného tématu disertační práce, stejně jako přípravu  a prezentaci výsledků studia (přednáška, poster) a  publikační činnost vztaženou k tématu disertační práce. Součástí náplně a hodnocení Tvůrčí činnosti jsou dále aktivity uvedené v sekci požadavky na absolvování stáží a sekci další studijní povinnosti. 

Studentova publikační činnost (hodnocena v TČ) je podmíněna následujícími požadavky: student musí být autorem nebo spoluautorem tří publikací v časopisech s recenzním řízením, a které jsou z oblasti zaměření studovaného studijního programu a souvisí se zadaným tématem  práce. Publikací se rozumí článek, který byl již otištěn, nebo je prokazatelně přijat k tisku v daném časopise. Nejméně u jednoho příspěvku student musí být prvním autorem a nejméně dva příspěvky musí být publikovány v časopise s impakt faktorem dle ISI, kategorie Jimp.

Každý semestr  předmětu Tvůrčí činnost je zakončen zápočtem. Zbylé povinné předměty jsou zakončeny zápočtem a zkouškou. Volitelné předměty jsou zakončeny zápočtem. Je na rozhodnutí jednotlivých garantů předmětů, a to jak povinných, tak volitelných, jakým způsobem budou podmíněny udělení zápočtů a zkoušek (test, ústní zkouška, vypracování eseje, kombinace těchto možností). 

C-I formuláře všech garantů jak povinných, tak nepovinných předmětů jsou součástí aplikace o akreditaci. 

V osmém semestru vykoná student státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce (v jeden den). Státní doktorská zkouška  je složena ze zkoušky ze studijních předmětů určených studijním plánem. Následuje prezentace tezí disertační práce a její obhajoba.  Téma disertační práce je schvalováno oborovou radou  DSP PMOVZ a děkanem VLF UO, nejpozději do posledního dne prvního semestru studia.

Kreditní systém DSP LM je uskutečňován v kreditním systému ECTS. Pro úspěšné ukončení studia musí student získat 240 kreditů. na konci každého semestru by měl student získat celkem 30 kreditů, za školní rok tedy 60 kreditů a na konci studia před podáním žádosti o obhajobu disertační práce 240 kreditů. 

 

Student musí v průběhu studia absolvovat stáž na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jinou formu účasti na přímé zahraniční spolupráci. Splnění této povinnosti se promítá do udělení započtu v předmětu Tvůrčí činnost. 

Student bude průběžně během svého studia prezentovat výsledky své práce na každoroční fakultní konferenci (VLF UO HK), což mu kromě schopnosti připravit a prezentovat výsledky své práce formou přednášky (powerpointová prezentace), umožní také získat zkušenosti v rámci diskuse na odborném fóru, a postupně ho tato aktivita připraví na obhajobu jeho práce před zkušební komisí. Splnění této povinnosti se promítá do udělení započtu v předmětu Tvůrčí činnost. 

Student musí být autorem tři publikací v časopisech s recenzním řízením, jejichž je autorem nebo spoluautorem a které jsou z oblasti zaměření studovaného studijního programu a souvisí se zadaným tématem své práce. Publikací se rozumí článek, který byl již otištěn, nebo je prokazatelně přijat k tisku v daném časopise. Nejméně u jednoho příspěvku student musí být prvním autorem a nejméně dva příspěvky musí být publikovány v časopise s impakt faktorem.

Student musí v průběhu studia absolvovat stáž na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jinou formu účasti na přímé zahraniční spolupráci. 

Suggestion of final thesis topics
Preventing non-infectious diseases of mass
(Navrhovaná)
Primary prevention of first-contact doctors
(Navrhovaná)
Importance of exercise activity in primary prevention
(Navrhovaná)
The importance of rational nutrition in primary prevention
(Navrhovaná)
Obesity prevention in the Czech Republic
(Navrhovaná)
Quality of drinking water in the Czech Republic
(Navrhovaná)
Prevalence of cardiovascular diseases in the Czech Republic
(Navrhovaná)
Issues of categorizing work
(Navrhovaná)
Issues of working in risk environment
(Navrhovaná)