1. Zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací (dále jen „závěrečných prací“) se provádí v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu s přílohou č. 1 Směrnice R UO č. 3/2010 k vydavatelské činnosti a externí pedagogické činnosti na UO prostřednictvím tzv. databáze kvalifikačních prací.
  2. Každá závěrečná práce (v elektronické nebo tištěné podobě) je chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), se všemi důsledky z tohoto zákona vyplývajícími. Zákon poskytuje ochranu autorovi, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah.
  3. Závěrečné práce jsou zveřejněny k nahlížení veřejnosti prostřednictvím veřejně přístupného počítače, který je umístěný na návštěvní místnosti v budově Kounicova 65, Brno. Návštěvní místnost je pro veřejnost přístupná pouze v pracovní dny, tj. pondělí – čtvrtek 06:00 – 17:00, v pátek 06:00 – 14:00 hodin.
  4. Závěrečné práce jsou přístupné pro studenty a zaměstnance UO v části „Stav ZP“ aplikace „Garance“, která je umístěna na studijním intranetu.
  5. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady a pro svou studijní potřebu výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.