Správní právo a odpovědnostní vztahy (ŘLZ) SPR-ŘLZ-5-MP
Název předmětu Správní právo a odpovědnostní vztahy (ŘLZ) (SPR-ŘLZ)
Garant Mgr. Radim Vičar, Ph.D.
Katedra Katedra řízení zdrojů
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Správní právo a odpovědnostní vztahy (ŘLZ) (5/9)
Správní právo a odpovědnostní vztahy (ŘLZ) (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 4
Dop. roč./sem. 5/9
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Pozice správního práva a správní vědy v právním systému ČR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základy organizace státní správy, veřejné sbory jako subjekty správního práva 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formy činnosti státní správy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Záruky zákonnosti činnosti státní správy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Správněprávní odpovědnost 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náhrada škody a jiné újmy při činnosti státní správy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vnitřní správa 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bezpečnostní správa 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Správa obrany státu 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Správa na úseku zaměstnanosti a školství 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zápočtový seminář 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-071-0.
PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 2012. ISBN 978-80-7239-281-0.
PRŮCHA, Petr. Správní řád: s poznámkami a judikaturou: podle stavu k 1. 6. 2015. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2015. Glosátor. ISBN 978-80-7502-051-2.
SKORUŠA, Leopold; VIČAR, Radim; HORÁK, Ondřej; ZBOŘIL, Tomáš. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2015, 172 s. ISBN 978-80-7231-447-8.
SKORUŠA, Leopold; VIČAR, Radim; ZBOŘIL, Tomáš; KUBÍNYI, Ľubomír; HORÁK, Ondřej; POP, Martin; JÍLEK, Libor; DAVIDOVÁ, Monika; DANĚK, Jaroslav; SVÁTEK, Martin; VAVREK, Josef; DLUHOŠ, Jiří; HEMZA, Stanislav; ZÁCHA, Jiří. Zákon o vojácích z povolání. Komentář. Praha: WOLTERS KLUWER, 2017, 409 s. ISBN 978-80-7552-929-9.
SKULOVÁ, Soňa, et al. Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 428 s. ISBN 978-80-7380-110-6.
VIČAR, Radim. Právo bezpečnosti a obrany ČR: studijní texty. Brno: Univerzita obrany, 2010. ISBN 978-80-7231-765-3.
ZBOŘIL, Tomáš; SKORUŠA, Leopold; VIČAR, Radim; KUBÍNYI, Ľubomír; HORÁK, Ondřej; POP, Martin. Právo služebního poměru - vybrané kapitoly. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2017, 125 s. ISBN 978-80-7582-024-2.
SLÁDEČEK, Vladimír a Olga POUPEROVÁ. Správní právo: zvláštní část (vybrané kapitoly). 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-48-9.

Doporučená:
JURNÍKOVÁ, Jana. Správní právo: zvláštní část: studijní text pro bakaláře. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6272-6.
SVOBODA, Ivo, VIČAR, Radim. Kapitoly ze správního práva. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o. v koedici s B.I.B.S, a.s., 2007. 232 s. ISBN 978-80-87071-32-8
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

9. semestr: zpracování a obhajoba zápočtové práce (do 10 stran), aktivní účast na cvičeních, prezentace, průběžný test, ústní zkouška

10. semestr: zpracování a obhajoba zápočtové práce (do 10 stran), aktivní účast na cvičeních, prezentace, průběžný test