Administrative Law and Liability Relationships (HRM) SPR-ŘLZ-5-MP
Subject Administrative Law and Liability Relationships (HRM) (ALR-HRM)
Guarantee Mgr. Radim Vičar, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Administrative Law and Liability Relationships (HRM) (5/9)
Administrative Law and Liability Relationships (HRM) (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Position of Administrative Law and Administrative Science in the Legal System of the Czech Republic 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of State Administration Organization, Public Corps as Subjects of Administrative Law 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forms of State Administration Activity 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guarantees of the Lawfulness of the Activities of the State Administration 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrative Liability 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compensation for Damages and Other Damages in the Activities of the State Administration 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internal Administration 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administration of Security of the State 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administration of the State Defence 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administration of Employment and Education 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit Seminar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-071-0.
PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 2012. ISBN 978-80-7239-281-0.
PRŮCHA, Petr. Správní řád: s poznámkami a judikaturou: podle stavu k 1. 6. 2015. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2015. Glosátor. ISBN 978-80-7502-051-2.
SKORUŠA, Leopold; VIČAR, Radim; HORÁK, Ondřej; ZBOŘIL, Tomáš. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2015, 172 s. ISBN 978-80-7231-447-8.
SKORUŠA, Leopold; VIČAR, Radim; ZBOŘIL, Tomáš; KUBÍNYI, Ľubomír; HORÁK, Ondřej; POP, Martin; JÍLEK, Libor; DAVIDOVÁ, Monika; DANĚK, Jaroslav; SVÁTEK, Martin; VAVREK, Josef; DLUHOŠ, Jiří; HEMZA, Stanislav; ZÁCHA, Jiří. Zákon o vojácích z povolání. Komentář. Praha: WOLTERS KLUWER, 2017, 409 s. ISBN 978-80-7552-929-9.
SKULOVÁ, Soňa, et al. Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 428 s. ISBN 978-80-7380-110-6.
VIČAR, Radim. Právo bezpečnosti a obrany ČR: studijní texty. Brno: Univerzita obrany, 2010. ISBN 978-80-7231-765-3.
ZBOŘIL, Tomáš; SKORUŠA, Leopold; VIČAR, Radim; KUBÍNYI, Ľubomír; HORÁK, Ondřej; POP, Martin. Právo služebního poměru - vybrané kapitoly. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2017, 125 s. ISBN 978-80-7582-024-2.
SLÁDEČEK, Vladimír a Olga POUPEROVÁ. Správní právo: zvláštní část (vybrané kapitoly). 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-48-9.

Doporučená:
JURNÍKOVÁ, Jana. Správní právo: zvláštní část: studijní text pro bakaláře. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6272-6.
SVOBODA, Ivo, VIČAR, Radim. Kapitoly ze správního práva. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o. v koedici s B.I.B.S, a.s., 2007. 232 s. ISBN 978-80-87071-32-8
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

9. semestr: zpracování a obhajoba zápočtové práce (do 10 stran), aktivní účast na cvičeních, prezentace, průběžný test, ústní zkouška

10. semestr: zpracování a obhajoba zápočtové práce (do 10 stran), aktivní účast na cvičeních, prezentace, průběžný test