Fundamentals of Human Resources Management ZRLZ-3-BP
Subject Fundamentals of Human Resources Management (FHRM)
Guarantee PhDr. Ľubomír Kubínyi, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Responsibility for Human Resources Management 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Job Analysis, Design and Creation of Organizational Structures 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Importance and Basis of Personnel Planning 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Trends in Searching, Recruiting and Recruitment of Candidates 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training, Development and Support of Employees' Learning in the Organization 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Importance of Human Resource Management in an Organization 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Performance Management and Employee Performance Appraisal 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivation and Stimulation of Work Behavior 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talent Management 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Participation in the Practical Exchange of Experience at the Region's HR Managers Meeting 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final Seminar, Presentation and Defense of the Project 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2012. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-347-9.
HORVÁTHOVÁ, Petra, Jiří BLÁHA a Andrea ČOPÍKOVÁ. Řízení lidských zdrojů: nové trendy. Praha: Management Press, 2016. ISBN 9788072614301.
KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení: východiska a vývoj. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. Psyché (Grada). ISBN 9788024732695.
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 9788072611683.
KURSCH, Martin. Tailor Made Talent Management - talent management druhé generace. Praha: Česká andragogická společnost, 2016. Česká a slovenská andragogika. ISBN 9788090546059.
NAKONEČNÝ, Milan. Motivace chování. 3., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-830-6.
ŠIKÝŘ, Martin. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2014. Manažer. ISBN 978-80-247-5212-9.
VOJTOVIČ, Sergej. Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3948-9.
WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 9788024723617.

Doporučená:
BĚLOHLÁVEK, František. Jak vybrat správného člověka na správné místo: úspěšný personální výběr. Praha: Grada, 2016. Manažer. ISBN 978-80-247-5768-1.
LIKER, Jeffrey K. a David MEIER. Toyota talent: řízení rozvoje zaměstnanců podle Toyoty. Přeložil Daniel HELEKAL. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5800-8.
MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Vzdělávání dospělých. ISBN 9788073577384.
VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada, 2008. Pedagogika (Grada). ISBN 9788024717708.

Zápočet – didaktický test, zpracování, prezentace a obhajoba seminárního projektu v rozsahu min. 10 normostran.

Zkouška – ústní.