Bezpečnost a obrana státu BOS-3-BP
Název předmětu Bezpečnost a obrana státu (BOS)
Garant PhDr. Libor Frank, Ph.D.
Katedra Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 5
Dop. roč./sem. 1/1
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Bezpečnostní terminologie (vymezení a geneze klíčových pojmů) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úvod do studia bezpečnosti (školy a přístupy k výzkumu bezpečnosti, konceptualizace bezpečnosti, vztah k dalším oborům) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stát a armáda (vymezení státu a jeho funkcí, bezpečnostní a obranná politika, geneze vztahu státu a armády) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bezpečnostní prostředí a vybrané hrozby (definice a trendy vývoje bezpečnostního prostředí, deskripce vybraných hrozeb - terorismus, migrace, proliferace…) 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ozbrojený konflikt a jeho charakteristiky (kvalitativní a kvantitativní trendy vývoje ozbrojených konfliktů a jejich důsledky, nové typy konfliktů, nestátní aktéři, privatizace bezpečnosti, důsledky pro bezpečnost a obranu státu) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přístupy k zajišťování bezpečnosti a obrany státu (teoretické vymezení, konfliktní charakter systému mezinárodních vztahů a jeho důsledky pro bezpečnost a obranu státu, strategie a multilaterální způsoby zajišťování bezpečnosti) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolektivní bezpečnost (Společnost národů, geneze, současnost a charakteristiky OSN, aktivity v oblasti prevence a řešení mezinárodních konfliktů, význam pro ČR) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kooperativní bezpečnost (geneze, současnost a charakteristiky OBSE, aktivity v oblasti prevence konfliktů, polní mise, význam pro ČR) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolektivní obrana (geneze, současnost a charakteristiky NATO, aktuální agenda, význam pro ČR) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolektivní obrana (geneze, současnost a charakteristiky EU, CSDF, PESCO, EU BG, význam pro ČR) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bezpečnostní organizace a režimy (geneze a příklady bezpečnostních režimů, další významné nebo regionální organizace, INGOs) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politický a bezpečnostní systém ČR (základní charakteristiky, legislativní a institucionální vymezení, aktéři) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bezpečnostní a obranná politika ČR (geneze a stav, základní strategické a koncepční dokumenty, institucionální, legislativní a politický rámec, aktéři a vztahy) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bezpečnost, ozbrojené síly a společnost (sekuritizace hrozeb v české společnosti, postoje veřejnosti k bezpečnosti a obraně státu) + zápočtový seminář (test) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Bezpečnostní strategie České republiky 2015. Praha, únor 2015. 24 s.
BORKOVEC, Zdeněk. Proces vstupu ČR do NATO a jeho vliv na utváření bezpečnostního systému ČR. Vojenské rozhledy. 2014, roč. 23 (54), č. 1, s. 8–21.
BUZAN, Barry, WaVER, Ole, DE WILDE, Jaap. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu. Ivo Lukáš. Brno: Centrum strategických studií, 2005. ISBN 80-903333-6-2. (strany 9-60).
EUISS. Permanent Structured Cooperation: What´s in a Name? Chaillot Paper 142. November 2017, Brusel. 71 s.
Obranná strategie České republiky. Praha, 2017. 8 s.
Organization for Security and Co-operation in Europe - Factsheet: What is the OSCE? Vienna: Press and Public Information Section, OSCE. 8 s.
PŠEJA, Pavel, SUCHÝ, Petr, KRPEC, Oldřich, KŘÍŽ, Zdeněk (eds.). 2016. Moc a zájmy v mezinárodním systému: Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích. Brno: CDK. (s. 7-21).
SOLANA, Javier et al. More Union in European Defence: Report of a CEPS Task Force. February 2015.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů.
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Doporučená:
EICHLER, Jan. Je možné se vyhnout válkám? Historie a vojenství. 2012, LXI, č. 3, s. 19-28.
FRANK, Libor. Aktuální změny v bezpečnostním prostředí a dopad na ozbrojené síly. In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015 - 6. Medzinárodná vedecká konferencia - Zborník vedeckých a odborných prác. Liptovský Mikuláš, Slovenská republika: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2015, s. 136-142. ISBN 978-80-8040-515-1.
FRANK, Libor. Security, Defence and Armed Forces - Public View. In: The 23 rd International Conference The Knowledge-Based Organization - CONFERENCE PROCEEDINGS 1. Sibiu: "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy, 2017, p. 184-188. ISSN 1843-682X. ISBN 978-973-153-273-8.
FUČÍK, Jakub; KŘÍŽ, Zdeněk. Informační revoluce, vojensko-technická revoluce, nebo revoluce ve vojenských záležitostech?. Obrana a strategie. (Defence and Strategy.), 2013, sv. 13, č. 2, s. 15-24. ISSN 1214-6463.
GOLDSTEIN, Joshua S. International Relations, 4. vyd. New York: Pearson, 2001 (s. 3-20.)
LAŠANDOVÁ, Alexandra. Kenneth N. Waltz - Medzinárodný systém ako príčina konfliktu. E-polis.cz, 9. říjen 2006.
MERARI, Ariel. Terrorism as a Strategy of Insurgency. Terrorism and Political Violence. Vol. 5, No. 4 (Winter 1993).
Notification on Permanent Structured Cooperation (PESCO) to the Council and to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Brusel, 2017.
STOJAR, Richard. Konflikt na Ukrajině a ruský zásah: Nový způsob vedení hybridní války, nebo aplikace klasických postupů?. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2015, sv. sv. 24(56), č. 1, s. 26-37. ISSN 1210-3292.

zápočet, zkouška

Zápočet - zpracování a prezentace individuální prezentace, zápočtový test.
Zkouška písemná.