Řízení a rozvoj lidských zdrojů ŘLZ-5-MP
Název předmětu Řízení a rozvoj lidských zdrojů (ŘLZ)
Garant Ing. Monika Davidová, Ph.D.
Katedra Katedra řízení zdrojů
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška ANO
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Řízení a rozvoj lidských zdrojů (4/7)
Řízení a rozvoj lidských zdrojů (4/8)
Řízení a rozvoj lidských zdrojů (5/9)
Řízení a rozvoj lidských zdrojů (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 9
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Motivace a stimulace zaměstnanců, pracovní vztahy v pracovním týmu 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Měření a normování spotřeby času a spotřeby práce 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odměňování zaměstnanců 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Podniková sociální politika a zaměstnanecké výhody 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Rozmisťování zaměstnanců, vytváření pracovních skupin. Organizační změny a redukce počtu 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Personální audit, personální controlling 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Personální benchmarking, personální výkaznictví a statistika 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Vnitropodnikový trh práce a jeho analýza 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Analýza vněpodnikového trhu práce 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Personální poradenství a outsourcing personálních činností, aktuální otázky personalistické praxe 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Celospolečenská odpovědnost firem, koncepce lidského kapitálu v podmínkách znalostní ekonomiky a ekonomiky 4.0 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praktický výcvik - ve spolupráci se SST MO a AP AČR 90 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Přeložil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.
ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.
ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2890-2.
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-893-4.
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-347-9.
KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3.
KOUBEK, Josef. Řízení pracovního výkonu. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-116-X.
ŠIKÝŘ, Martin. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2014. Manažer. ISBN 978-80-247-5212-9.
TOMŠÍ, Ivan. Mzdy a mzdové systémy. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-340-9.
<p>PALÍŠKOVÁ, Marcela. <em>Trh práce v Evropské unii: historický vývoj, aktuální trendy a perspektivy. </em>Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxiii, 203 s. Beckova edice ekonomie.</p>
<p>PALÍŠKOVÁ, Marcela. <em>Personální řízení: úvod do moderní personalistiky. </em>Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2021. xix, 237 stran. Beckovy ekonomické učebnice.</p>

Doporučená:
KLEIBL, Jiří, Zuzana DVOŘÁKOVÁ a Bořivoj ŠUBRT. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-389-2.
ULRICH, David. Mistrovské řízení lidských zdrojů: překlad bestselleru Human resource champions. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5.
ULRICH, David. Nová éra řízení lidských zdrojů - ze servisu partnerem: šest kompetencí pro HR budoucnosti. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5090-3.
FOOT, Margaret a Caroline HOOK. Personalistika. Přeložil Jiří BLÁHA, přeložil Zdeňka KAŇÁKOVÁ, přeložil Aleš MATEICIUC. Praha: Computer Press, 2002. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 80-7226-515-6.

7. semestr: individuální ověření výsledků: aktivní účast na cvičeních, zpracování a obhajoba Power Pointové prezentace na zadané téma v rozsahu 20 min vystoupení, zkouška: individuální, ústní.

8. semestr: individuální ověření výsledků: aktivní účast na cvičeních, zpracování a obhajoba Power Pointové prezentace na zadané téma v rozsahu 30 min vystoupení, zkouška: individuální, ústní.

9. semestr: individuální ověření výsledků: aktivní účast na cvičeních, zpracování a obhajoba Power Pointové prezentace na zadané téma v rozsahu 20 min vystoupení, zpracování případové studie konkrétního řešení personálního postupu a personálního opatření včetně jeho obhajoby, zkouška: individuální, ústní.

10. semestr: individuální ověření výsledků: aktivní účast na cvičeních, zpracování případové studie konkrétního řešení personálního postupu a personálního opatření včetně jeho obhajoby, modelové zpracování osobního spisu VZP v rámci zásad vedení osobní evidence a PA.