Leadership LEA-5-MPV
Název předmětu Leadership (LEA)
Garant doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.
Katedra Katedra leadershipu
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 1/1
Počet týdnů 13
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do předmětu Leadership 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etika v prostředí ozbrojených sil 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Význam a úloha psychologie ve vojenské praxi 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizační kultura armády 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociální komunikace a její využití v práci vojenských profesionálů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trénink komunikačních a rétorických dovedností 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozhovory s podřízenými při personálních činnostech 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Význam a úkoly procesu edukace a celoživotního učení vojenských 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Překlad Karel Šprunk. Praha: Zvon, 1994, 292 s., kap. 1-7
BENEŠ, Milan, 2014. Andragogika. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-
DZIAKOVÁ, Olga. Vojenská psychologie. Praha: Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-156-7
EVANGELU, Jaroslava Ester; SALIGER, Radomír. Manažerská komunikace a prezentace. Učebnice. Brno:
HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing, 2005, 408 s. ISBN 80-247-0782-9. s. 297-

Doporučená:
ČAPEK, Jakub, James HILL, Hynek JANOUŠEK, et al. Přístupy k etice II. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-
MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4221-2
PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA, 2014. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. ISBN
ŠPINKA, Štěpán, Lenka KARFÍKOVÁ, Ondřej KRÁSA, et al. Přístupy k etice I. Praha: Filosofia, 2014. ISBN

Písemný didaktický test jako předpoklad udělení zápočtu, zpracování seminárního
projektu na zadané téma. Prostudování povinné literatury.