Leadership LEA-5-MP
Subject Leadership (LEA)
Guarantee doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.
Department Department of Leadership
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 13
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Development of leadership concepts and theories 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership in organizational culture 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership in the military - competence model of military leadership 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership in the Army of the Czech Republic 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military professional ethics 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The basic ethical dilemma of the military profession 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moral orientation and its influence on team formation 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social communication and its use in the work of military professionals 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Self-presentation-self-reflection of strengths and weaknesses of communication 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication styles. Knowledge of your own communication style 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles of formal communication in work situations (meetings, interviews, issuing tasks, orders) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit seminar - presentation and defense of a seminar project 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Překlad Karel Šprunk. Praha: Zvon, 1994, 292 s., kap. 1-7
EVANGELU, Jaroslava Ester; SALIGER, Radomír. Manažerská komunikace a prezentace. Učebnice. Brno:
HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing, 2005, 408 s. ISBN 80-247-0782-9. s. 297-
<p>RADVAN, Eduard. Problém bezpečnosti v politickém a etickém myšlení: příspěvek k diskusi o etice, vojenství, vojenské činnosti, služby a profese. Brno: Centrum strategických studií, 2004. Studijní texty (Centrum strategických studií). ISBN 80-903-3330-3.</p>
<p>CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. <em>Management a organizační chování</em>. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2010. Expert. ISBN 978-80-247-3348-7.</p>
<p>ARMSTRONG,M.,STEPHENS, Tina. <em>Management a leadership</em>. Praha: Grada Publishing, 2008.268s.ISBN 80-247-2177-4.</p>
<p>DAVIDOVÁ, Monika. (ed.) a kol. Diagnostické metody v personální praxi II. (druhy personálních pohovorů). Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2012, 157 s. ISBN 978-80-7231-895-7.</p>
<p>THOMPSON, Mel. Přehled etiky. Praha: Portál, 2004. Filozofie (Portál). ISBN 80-7178-806-6.</p>

Doporučená:
ČAPEK, Jakub, James HILL, Hynek JANOUŠEK, et al. Přístupy k etice II. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-
ŠPINKA, Štěpán, Lenka KARFÍKOVÁ, Ondřej KRÁSA, et al. Přístupy k etice I. Praha: Filosofia, 2014. ISBN
<p>STEIGAUF, Slavomír. <em>Vůdcovství, aneb, Co vás na Harvardu nenaučí</em>. Praha: Grada, 2011. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3506-1.</p>
<p>NEKVAPILOVÁ, Ivana, ĎURIŠ, Jaromír, FEDORKOVÁ, Jolana, MACHÁČKOVÁ, Pavla, MIKULKA, Zdeněk, POSPÍŠIL, Roman, ZEZULA, Jan. <em>Úvod do vojenského leadershipu. </em>[učebnice]. Brno: Univerzita obrany, 2018, 125 s. ISBN 978-80-7582-078-5.</p>

Písemný didaktický test jako předpoklad udělení zápočtu, zpracování seminárního
projektu na zadané téma. Prostudování povinné literatury.