Vojenský leadership VLEA-5-MPV
Název předmětu Vojenský leadership (VLEA)
Garant plk. doc. Ing. Mgr. David Ullrich, Ph.D., MBA
Katedra Katedra leadershipu
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Vojenský leadership (1/2)
Vojenský leadership (2/3)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Klasifikovaný zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 2/3
Počet týdnů 13
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Vlastnosti leadera 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osobní kredit leadera a ovlivňování druhých 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership v širším kontextu vojenské organizace 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zvládání stresu a řešení problémů 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Jednotlivec, skupiny, týmy a jejich vedení 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metody identifikace kompetencí velitele – leadera 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zápočtový seminář 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ADAIR, John. 2006. Leadership. Brno: Computer Press. 289 s. ISBN 80-251-1256-X.
ADRP 6-22: Army leadership [online]. 2012. Whasington DC: Department of the Army [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: https://goo.gl/h1ywik
AMBROZOVÁ, E., KOLEŇÁK, J., ULLRICH, D., POKORNÝ, V. Kognitivní management. KEY Publishing s.r.o., Brno, 2016. 189 s. ISBN 978-80-7418-254-9.
DZIAKOVÁ, Olga. Vojenská psychologie. Praha: Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-156-7.
MITÁČEK, Radek, PTÁČEK, ZEZULA, Jan. Psychologie pro vzdělávání vojenských profesionálů. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-384-6. Skripta.
Mistr SUN, O Válečném umění, překlad Oldřich Král, Maxima, Praha, 1999, ISBN 80-901333-5-5.
VACEK, Pavel. Psychologie morálky a výchova charakteru žáků. 2. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-80-7435-257-7.

Doporučená:
BELZ, Horst, SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80- 262-0846-4.
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Grada, Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1457-8.
PLAMÍNEK, Jiří, FIŠER, Roman. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada, 2004. ISBN: 978-80-247-6318-7.
POKORNÝ, V., AMBROZOVÁ, E., ULLRICH, D., KOLEŇÁK, J. „Mentální trénink jako efektivní metoda pro osobní život, profesi a leadership“. Recenzovaný společenskovědní časopis Scientia et Societas, č. 2, ročník XIII. Praha: 2017. s. 177 – 188. ISSN 1801-7118.
  1. semestr - písemný didaktický test zaměřený na teoretickou a aplikační část z oblasti vojenského leadershipu, Prostudování povinné literatury.
  2. semestr - zpracování seminárního projektu v rozsahu do 10 stran na zadané téma a jeho prezentace. Prostudování povinné literatury.

Zkouška ústní.